LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

välkommen till konferens om samverkansformer mellan bibliotek och lärcentra

From:

"marta.ondrus" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 11 Sep 2003 15:35:17 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Kommunalt och regionalt pågår arbete för att skapa och utveckla resurser
som stödjer vuxnas lärande. Bibliotek och lärcentra är viktiga aktörer i
arbetet och deras samarbete är en del i infrastrukturen för vuxnas lärande.
För att inspirera till fortsatt utveckling arrangeras under oktober 2003
tre nationella arenor på olika orter i landet. Arenorna stöds av flera
aktörer som arbetar för utveckling inom området vuxnas lärande och planeras
tillsammans med de tre största lärcentranätverken: Nitus, KHIS och Westum
samt med berörda regionala folk- och forskningsbibliotek.

Inbjudan till Arena för utveckling
- samverkansformer och dialog mellan folkbibliotek, forskningsbibliotek och
lärcentra.

Plats: CFL Söderhamn Södra Järnvägsgatan 7
Tid: Onsdag 15 oktober 2003 kl. 09.30-16.00

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förstärka stöd och service till de
studerande och utnyttja våra resurser på bästa sätt? Hur kan vi få större
insyn i varandras sätt att arbeta med distansstuderande?
Under seminariedagen ges tillfälle att öka dialogen mellan olika
verksamheter, ta del av varandras erfarenheter och fundera över hur ett
fungerande stöd för alla studerande bör kunna se ut.
Välkommen!

Program:

Kl. 09.30 – 10.00 Inskrivning och kaffe
Kl. 10.00 – 10.15 Välkommen till CFL – Gunnar Olsson, områdeschef för
CFL
Kl. 10.15 – 12.00 Om ”liksom, typ, öå” bildning ”alltså,va” – Om
utbildningsväsendets ansvar för sammanhangsskapande.
 Leif Alsheimer, universitetslektor, Jönköping
Kl. 12.00 – 12.15 Bibliotek i Lärcentra i Jämtland
 Håkan Lundmark, projektledare
Kl. 12.15 – 12.30 Kunskapsförsörjning i Norrland i samverkan.
 BIN-projektet. Roland Tiger, länsbibliotekarie
 Västernorrland
Kl. 12.30 – 13.30 LUNCH
Kl. 13.30 – 13.45 Jonny Engström, KHiS (Kommuner och Högskolor i
Samverkan) Min vision av lärcentra och bibliotek
Kl. 13.45 – 15.15 Workshops
 Hur skulle en basmodell för samverkan och dialog mellan
folkbibliotek, lärcentra och forskningsbibliotek kunna se ut idag ?
Kl. 15.15 – 16.00 Sammanfattning och avslutning


Moderator: Jonny Engström

Föreläsare och projekt:

Leif Alsheimer är universitetslektor i rättsvetenskap vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Han är initiativtagare till och
ansvarig för kursen ”Core curriculum – en bildningsresa”, vilken är
obligatorisk för juridik&#64979;
studerande vid IHH och som löper parallellt med övriga kurser under åtta
terminer.
 Leif Alsheimer har tilldelats flera kulturpriser, bland annat
Nationalencyklopedins kunskapspris för år 2002. Vidare har han tilldelats
ett flertal pedagogiska priser, såsom den av staten grundade stiftelsen
STINT:s pris för ”teaching excellence” 2001 och handelshögskolestudenternas
pedagogiska pris för 2001.
Jonny Engström är chef för Utvecklingscentrum i Ljusdal och ordförande i
KhiS. Han är intresserad av utvecklingsfrågor och just nu engagerad i en
djupstudie om 1:a generationens högskolestuderande i Hälsingland. Syftet är
att via livsberättelser få ökad kunskap om vilka faktorer, händelser etc
som påverkat dessa personer till att ta klivet in i högskolans värld.
Residerar i idylliska Järvsö och är en livsnjutare.

Håkan Lundmark, projektledare, se vidare Lärcentra i Jämtlands län

Roland Tiger, BIN (Bibliotekssamverkan i Norrland)


Kostnad: 300 kr. Faktureras. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår
och intas på CFL.

Senast måndagen den 6 oktober vill vi ha din anmälan. Anmälan är bindande.
Skicka eller faxa den till Centrum för flexibelt lärande
   Ingela Göransson
   Södra Järnvägsg 7
   826 50 Söderhamn
   Tel:0270-75690 Fax:0270-16965
   E-post:[log in to unmask]


Läs- och länktips:

Jakob Harnesks Distumrapport ”Biblioteksservice för distansstuderande”
finns på nätet som pdf-fil:
http://www.natuniversitetet.se/download/193/x/Biblioteksservice.pdf
http://www.vuxbib.nu/återfinns flertalet aktuella länkar.

Glesbygdsverket http://www.glesbygdsverket.se/visapost.asp?id=1192
Glesbygdsverkets lärcentraprojekt.

Nationellt centrum för flexibelt lärande www.cfl.se
Myndighetens uppdrag är att främja det flexibla lärandet i vuxenutbildning
och folkbildning.

Nätuniversitetet http://www.netuniversity.se/default.asp?c=10
Nätuniversitetet är ett samarbete kring IT-stödd distansutbildning mellan
universitet och högskolor i Sverige. 33 lärosäten är anslutna till
Nätuniversitetet. På webbplatsen hittar du cirka 1200 kurser som har större
flexibilitet än traditionella
distanskurser.

Myndigheten för skolutveckling
http://www.skolutveckling.se/vux/publicerat/vuxpublicerat.html
Myndigheten för skolutveckling -- vuxenutbildning.

Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB) http://www.tpb.se/
TPB är en statlig myndighet med ansvar för att i samverkan med andra
bibliotek tillgodose synskadades och läshandikappades behov av litteratur
i anpassad form.

BIBSAM http://www.kb.se/
BIBSAM är Kungliga Bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling. BIBSAM ska förbättra och effektivisera
informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.
Arbetsgruppen NABIS (Nationella Bibliotekssamrådet) är ett samverkansorgan
mellan forsknings- och folkbibliotek. Kulturrådet och BIBSAM är gemensamt
huvudmän och sammankallande i NABIS.

Encell http://www.encell.se/
Nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande - där kunskap och
erfarenheter om vuxnas lärande samlas på ett och samma ställe. Centrat har
till uppgift att vara en sammanhållande och pådrivande kraft för kunskap
om vuxnas lärande gällande såväl vuxenutbildning, kompetensutveckling som
folkbildning.

Folkbildningsrådet http://www.folkbildning.se/
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till och följer upp studie- och
kulturverksamheten vid folkhögskolor och studieförbund.

Svenska kommunförbundet http://www.svekom.se/
Svenska kommunförbundet är en intresse- och arbetsgivarorganisation för
Sveriges 290 kommuner. Här kan man också finna information om
verksamhetsområden där kommuner samarbetar.

Utbildningsradion (UR)
http://www.ur.se/ur/sok/frameset_web.html?/tv-universitetet
Utbildningsradion vänder sig till vuxna med sitt utbud i TV-universitetet.

APeL http://www.apel.nu/
APeL är ett regionalt centrum för forskning och utveckling i
arbetsplatslärande. Genom att stödja utveckling av nya former för lärande
i arbetet ska APeL bidra till en förbättring för både företagen och de
anställda. Genom interaktiv forskning ska APeL bidra till generell
kunskapsbildning inom området arbetsplatslärande.

Folkbildningsförbundet http://www.studieforbunden.nu/
De tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Har till uppgift
att stärka studieförbundens ställning i samhället genom omvärldsanalys,
kommunikation och samverkan.

Folkbildningsnätets pedagogiska resurser
http://www.resurs.folkbildning.net/
Innehåller länkar, projektbeskrivningar och studiematerial till och kring
verksamhet bedriven i folkhögskolor och studieförbund.

Folkhögskolornas informationstjänst - FIN
http://www.folkhogskola.nu/
FIN ingår som en del i Folkbildningsrådet och svarar för den allmänna och
samlade informationen om Sveriges 147 folkhögskolor. Här finner du
information och studievägledning kring folkhögskolornas kurser.

Nitus http://www.nitus.org/
Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) är en samverkansorganisation för
lärcentra i Sverige och Finland. De lokala lärcentren fungerar som
studiemiljö och mötesplats för distansstuderande, och tillhandahåller
service, stöd och hjälp inför och under studietiden. Utbildning erbjuds
från olika universitet och högskolor, kommunal och statlig
vuxenutbildning, samt från andra utbildningsanordnare.

Nätbildarna http://www.natbildarna.nu/
En sajt där studieförbund och folkhögskolor själva presenterar
distansstudieutbud.

Rörelseskolornas intresseorganisation - RIO
http://www.folkbildning.net/~rios.hemsida
Intresseorganisation för de 99 folkhögskolor med folkrörelse,
organisation, stiftelse eller förening som huvudman.

Svensk Biblioteksförening http://www.biblioteksforeningen.org/
Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att verka för
ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har både
bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 2400
personer inom svenskt biblioteksväsende.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager