LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Lunds Universitets Bibliotek...
From: Torngren Tore <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Apr 2002 10:07:00 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (75 lines)


Den korta frågan om Lunds universitetsbiblioteks existens inspirerar till en
komplettering av det svar som Christina Friström gav.

Vid Lunds universitet har vi gått ifrån modellen med ett stort
huvudbibliotek och ett stort antal små institutionsbibliotek (i början av
1990-talet ca 160 stycken). I stället bygger vi upp ett nätverk av
biblioteksenheter, vilka alla har krav på sig när det gäller professionell
personal, service och tillgänglighet. Kretsen av enheter i nätverket växer
successivt, efterhand som universitetets olika områden fattar beslut om sin
biblioteksorganisation. För närvarande ingår följande 15 enheter:

Asienbiblioteket
Biblioteket vid Campus Helsingborg
Biblioteket vid Centrum för genusvetenskap
Biblioteksdirektionen
Ekologiska biblioteket
Ekonomiska biblioteket
Geobiblioteket
Internationella miljöinstitutets bibliotek
Juridiska fakultetens bibliotek
Kemicentrums bibliotek
Matematiska biblioteket
Social- och beteendevetenskapliga biblioteket
Statsvetenskapliga institutionens bibliotek
Universitetsbiblioteket
Vårdvetenskapliga biblioteket

Biblioteksutredningar pågår inom medicinska fakulteten, Lunds tekniska
högskola, humaniora och teologi och de konstnärliga högskolorna i Malmö.
Snart kommer nätverket att bestå av ytterligare minst fem bibliotek
(medicin, fysik, musik, teknik m.fl.)

Två av dessa enheter, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket, ger
service till hela universitetet. Biblioteksdirektionen står för samordning
och policybeslut, och ansvarar för det gemensamma elektroniska biblioteket.

Universitetsbiblioteket ansvarar för det svenska trycket, de stora
samlingarna av utländskt tryck och specialsamlingar - det vi med ett något
svårtolkat begrepp kallar "kulturarvet" - samt utgör ett kvalificerat
studiecentrum. Universitetsbiblioteket är dessutom idag fakultetsbibliotek
för humanister och teologer.

De övriga biblioteken ger daglig biblioteksservice till sina institutioner
och är studiecentra för dessa.

Det pågår alltså en omfattande och djupgående omstrukturering av
biblioteksorganisationen vid Lunds universitet. Det satsas på bibliotek, och
talas om bibliotek och informationsförsörjning, som aldrig förr. Inom en
tioårsperiod har byggts, byggs och har man planer att bygga tio nya
bibliotek, samt en modern depåanläggning. Verksamheten vid det gamla UB2
avvecklas, och Universitetsbiblioteket kraftsamlar på Helgonabacken. I UB2:s
gamla lokaler bygger Lunds tekniska högskola ett Learning Resource Center.
Stora resurser läggs på att bygga upp ett enastående elektroniskt bibliotek,
rikt på innehåll och lättanvänt, med integrerade kataloger, personliga
sökingångar och egen publiceringsverksamhet.

Så till namnfrågan. Det finns idag en olycklig risk för sammanblandning
mellan Lunds universitetsbibliotek (gammalt, egentligen felaktigt namn),
Lunds Universitets Bibliotek (namnet på nätverket) och
Universitetsbiblioteket i Lund, samt mellan Universitetsbibliotekarien (Lars
Bjørnshauge, chef för Biblioteksdirektionen och ansvarig för universitetets
biblioteksverksamhet) och chefen för Universitetsbiblioteket (Christina
Friström). Rektor är medveten om problemet, och har tillsatt en arbetsgrupp,
som ska komma med förslag till förbättringar. Det är ingen lätt uppgift.
Gruppen har valt att avvakta tills de pågående organisationsförändringarna
slagit igenom fullt ut.

Tore Torngren
1:e bibliotekarie

Lunds universitet. Biblioteksdirektionen
Post: Box 134, 221 00 Lund
Besök: Tornavägen 9B
Telefon: 046 222 9373 Telefax: 046 222 4243
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager