LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: Projektförslag välkomnas
From: Jorgen Eriksson <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Tue, 5 Mar 2002 16:42:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (205 lines)


Hej,
vi vill instämma med Evas synpunkt om att en satsning på att skapa flera
ämnesportaler och länksamlingar inte borde prioriteras i samband med
Nätuniversitetet. Ämnesportalutvecklingen i Sverige saknar idag några
viktiga element som vi anser bör åtgärdas innan man går vidare med att
bygga nya tjänster.
1. En långsiktig strategi för att underhålla och utveckla de portaler
som redan skapats. Är tanken att ansvarsbiblioteken ensamma skall ta
ekonomiskt-administrativt ansvar efter projektperioden hållbar?
Teknologibiblioteken har svarat nej, genom att lägga ner sin SBIG EELS
när tillskottet av projektpengar från BIBSAM upphört.
2. En standard som gör det möjligt att samsöka de olika tjänsternas
poster. Det kan vara Z39.50, harvesting enligt OAI eller en central
databas för alla. De olika alternativen har sina för- och nackdelar men
alla är fullt genomförbara, så länge som deltagarna har klara och
tydliga överenskommelser och samsyn.
3. En gemensam datamodell som ökar möjligheterna till meningsfull
samsökning. Här kan DEF-modellen med ett antal gemensamma core-fält för
alla portal-tjänster och möjlighet för de enkelte portalerna att lägga
till egna fält utöver dessa, vara ett exempel att inspireras av.
http://www.deff.dk/admin/fagportaler/metadataprofilerna.htm

Intressantare utvecklingsområden vad gäller bibliotekens roll i
Nätuniversitetet anser vi följande vara.

*att integrera skräddarsydda urval av bibliotekens
informationsresurser i enskilda kurser. (I likhet med Evas exempel
håller vi på att optimera studenternas och lärarens ingång till våra
informationsresurser genom användning av LU's studentportal och
ämnesspecifika MyLibrary tjänster.)
Det finns förmodligen inte en lösning som passar samtliga
lärosäten därför att man måste ta hänsyn till så många specifika lokala
faktorer. Däremot kan praktiska rekommendationer och goda exempel tas fram.

*tillhandahålla kurser i informationskompetens (vägledningar i
informationssökning). Här borde det finnas många möjligheter till
samarbete och resursbesparingar. Hur många moduler "Den vetenskapliga
kommunikationen" eller "Att söka information på Internet" behöver vi
egentligen? Kunde inte BIBSAM göra en inventering av vad som finns idag
och sedan uppdra åt någon att skriva ett förslag på hur vi
(forskningsbiblioteken) skulle kunna samarbeta om att skapa gemensamt
innehåll i den här typen av kursmoduler? Annars kommer vi förmodligen
att uppfinna en massa hjul runt om i landet.
Virtuella lärande miljöer är i stort sett stängda för den som inte
deltar i en kurs, så att kunna samarbeta kring att förbättra möjligheten
till integration av resurser som kan sambrukas över huvud taget, som
biblioteksresurser, ämnesportaler mm skulle vara en mycket intressant
utvecklingsområde.

*utveckla och testa programvara och arbetsmodeller som kan föra ut
bibliotekens personliga tjänster (t. ex. referensfrågor) till den ökande
mängden studerande som inte kommer till biblioteket.

*uppgradera bibliotekariernas pedagogiska kompetens, så att vi kan delta
aktivt i utvecklingen av kurser inom nätbaserad undervisning.
Ökat samarbete mellan lärare, bibliotekarier och utvecklare av virtuella
lärande miljöer, typ Blackboard, WebCT, LUVIT osv.

mvh,
Jörgen Eriksson & Colm Doyle
LUB


Muller Eva wrote:
> Hej.
> Med intressent tog jag del av denna information om möjligheten att söka
> pengar för projekt i ramen för Nätuniversitet.
>
> Fast...
>
> Jag förstår inte att Bibsam uppmanar till att skapa ännu flera
> "ämnesportaler", "ämnesguider" som nödvändigtvisst kommer att innehålla
> "länksamlingar" i dessa tider då man samtidigt försöker samordna våra
> ämnesportalen som Bibsam (enligt Bibsam's beräkning) hade redan satsat ca 8
> miljoner på och som man ser är svåra och dyra att underhålla.
> Vem skall underhålla dessa nya portalerna i längden.... Hur mycket kommer
> underhållet att kosta då?
>
> Kan man inte, istället för detta, satsa på en samordning - att man t. ex.
> skapar en teknisk plattform som gör det möjligt att lagra länkar (en central
> katalog alltså) samt lägga till några tjänster?
>
> Vid UUB har vi gjort vissa guider i ramen för UU:s projekt med
> studentportaler (man går via ett kurskod som hämtas från en central databas
> - LADOK - och får fram en ämnesspecifik information för just den kursen man
> läser - för illustration skickar jag en länk
> http://www.ub.uu.se/portal/index.cfm?kurs=1BL244
> Detta fungerar sedan årssiftet för flera tusen kurser som ges vid UU varje
> år....
> Fast - det syns ju bara för dem som läser här (men det är ju våra primära
> målgrupp).
> Mycket skulle kunna förbättras i studentportalen, men pengarna är slut :(
> Allt talar dock om att portalsidan är uppskattad av UU:s studenter och vi
> kan även tro att en lösning som bygger på ett par centrala databaser och är
> lätt att underhålla skulle uppskattas även av dem som läser på
> Nätuniversitet.
>
> Hälsningar,
> Eva Müller
>
> ___________________________________________________________
> Eva Müller
> Head of Electronic Publishing Centre / Enheten för digital publicering
> Uppsala University / University Library
> Sweden
>
> Tel +46-018-471 71 05
>    +46-070-425 03 10
> email: [log in to unmask]
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]För Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Skickat: den 4 mars 2002 17:57
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Projektförslag välkomnas
>
>
> TILL SAMTLIGA BIBSAM-BIBLIOTEK
>
> Den 1 mars fick vi en ny svensk myndighet, Myndigheten för Sveriges
> nätuniversitet. Från och med i höst kan man börja läsa kurser inom
> ramen för Nätuniversitetet. Pengar för verksamheten hösten 2002 har
> redan delats ut till universitet och högskolor. Mer om Sveriges
> nätuniversitet finns att läsa här:
> http://www.sou.gov.se/natuniversitet/index.htm
>
> På Utbildningsdepartementets anmodan arbetar KB/BIBSAM för närvarande
> med en översyn av vilken roll biblioteken och bibliotekarierna kan spela
> i
> det nya Nätuniversitetet. Förslag på projekt som
> biblioteken vill genomföra till stöd för Nätuniversitetets verksamhet år
> 2003 skall inlämnas till departementet av BIBSAM i mitten av maj.
>
> För att arbeta med detta har BIBSAM tillsatt en aktionsgrupp för
> informationsförsörjning i Nätuniversitetet. Gruppen består av följande
> medlemmar:
> Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek
> Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal
> Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek
> Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
> Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
> Hans Holmqvist, Högskolan i Borås
> Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek
> Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek
> Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek
> Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek
> BIBSAM representeras av Kjell Nilsson och Ulla-Britt Nordin Siebolds.
>
> Arbetet sker i kontakt och samråd med Nätuniversitetets generaldirektör,
> Mats Ericson.
>
> Vi inbjuder nu samtliga BIBSAM-bibliotek att inkomma med konkreta,
> prissatta förslag till projekt som man vill driva till stöd för
> Nätuniversitetets verksamhet år 2003. Vi tänker oss i första hand
> förslag till projekt som syftar till utveckling av allmänt tillgängliga
> elektroniska
> informationsresurser inom olika ämnesområden. Exempel på sådana resurser
> är vägledningar i
> informationssökning, ämnesportaler eller undervisningsportaler av det
> slag som utvecklats inom området nordisk
> arkeologi (NordArk).
> Se: http://www.hgo.se/nordark/index.htm
> Projekten kan avse såväl utveckling av helt nya tjänster som
> vidareutveckling av redan existerande sådana.
>
> Projektförslag skall skickas in elektroniskt till undertecknad senast
> den 12 april 2002. Eventuella frågor kan också ställas till mig, gärna
> per e-post.
>
> Insända förslag kommer att granskas och diskuteras av arbetsgruppens
> medlemmar. KB/BIBSAM kommer att utarbeta det förslag som lämnas in till
> departementet i maj och förbehåller sig rätten att, i samråd med
> aktionsgruppens medlemmar, göra ett urval bland insända projektidéer.
> Utbildningsdepartementet kommer sedan att ta ställning till ev.
> finansiering av bibliotekens projektverksamhet 2003.
>
> Med vänliga hälsningar
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> BIBSAM
>
>
>
> --
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> 1:e bibliotekarie/1:e handläggare
> BIBSAM - Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och
> utveckling
> Box 5039, SE - 102 41 STOCKHOLM
> tel: 08-463 42 73, mobiltel: 073-917 33 56, fax: 08-463 42 74
> e-post: [log in to unmask]
>
> Ulla-Britt Nordin Siebolds
> Senior Librarian/Senior Executive officer
> BIBSAM - The Royal Library´s Departement for National Co-ordination and
> Development
> P.O Box 5039, SE - 102 41 Stockholm, Sweden
> Telephone: +46 8 463 42 73, fax: +46 8 463 42 74, mobile: +46 73 917
> 33 56
> e-mail: [log in to unmask]
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager