LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

KULTUR 2000. Tredje utlysningen publicerad

From:

Leif Sundkvist <[log in to unmask]>

Reply-To:

Leif Sundkvist <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 24 Aug 2001 17:42:45 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Översänder för kännedom ett meddelande om den tredje utlysningen av EUs program Kultur 2000 som publicerades förra veckan i Officiella tidningen.
Ett informationsblad om utlysningen i pdf-format finns på Kulturrådets hemsida: http://www.kur.se Klicka EU och sedan Aktuellt. Länken finns längst ned på sidan.
Med vänlig hälsning
Leif Sundkvist
Kulturkontakt Sverige/Kulturrådet


MEDDELANDE FRÅN KULTURKONTAKT SVERIGE 16 augusti 2001

Den nya utlysningen av Kultur 2000 publicerad!
Tredje utlysningen av EUs kulturprogram Kultur 2000 har just publicerats i Officiella tidningen nr C 230/03, daterad den 15 augusti 2001. Texten kan fås i PDF-format via EUR-LEX. Klicka:
http://europa.eu.int/eur-lex/sv/oj/index-list.html
  Texten och ansökningshandlingarna kommer så snart som möjligt att göras tillgängliga av Generaldirektoratet för utbildning och kultur på deras hemsida för kultur. Klicka: http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html
  Länkar till dessa sidor finns på Kulturkontakt Sveriges hemsida http://www.kur.se
  Sista ansökningsdag för ettåriga projekt (inkl. översättningar av litteratur) är den 15 november 2001. För de fleråriga projekten är deadline den 30 november 2001.
  Det är viktigt att de som avser att ansöka om stöd inom Kultur 2000 noga läser ansökningshandlingarna. Det är angeläget att på ett så tidigt stadium som möjligt sätta sig in i vilka villkor och krav som gäller.
 
Några grundläggande villkor
  Kultur 2000-programmet består av två åtgärder eller projekttyper.
  Den första, särskilda,innovativa eller experimentella åtgärder, avser ettåriga projekt som genomförs mellan aktörer från minst tre länder. EU-stödet för ett sådant projekt kan vara minst 50.000 och högst 150.000 euro (1 euro är 9,26 i augusti 2001). Det får inte utgöra mer än 50 % av projektets budget.
   Den andra typen, projekt som rör fleråriga, strukturerade samarbetsavtal, avser projekt som pågår i minst två och högst tre år. De måste involvera partners från minst fem länder. Stödet kan vara högst 300.000 euro per år och får utgöra högst 60 % av budgeten.
  Medarrangörerna skall ha en tydlig och väsentlig roll i utformningen och genomförandet av projektet. Varje medarrangör skall också bidra med minst 5 % av projektets totala budget.
  De tio ansökarländerna i Central- och östeuropa (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) deltar i Kultur 2000 från 2001. De definitiva besluten därom är dock ännu inte tagna.
  Projekt gällande denna utlysning måste påbörjas under år 2002. Observera dock att endast utgifter som uppkommer från och med den 1 april 2002 är stödberättigade.
   
Årliga huvudteman
Kommissionen har beslutat att Kultur 2000 för de återstående tre åren skall ha särskilda kulturområden som huvudteman, dock även med utrymme för andra områden. För innevarande utlysning, som alltså avser projekt som startar under år 2002, är bildkonsten huvudtema (se nedan).
Därefter följer för projekt som startar under
- 2003: Scenkonsten (utlysning under 2002)
- 2004: Kulturarvet (utlysning under 2003)

Litteraturområdet (inkl. stöd till översättningar) är för litet för att utgöra huvudtema men kommer att ingå som en del under alla tre åren.
  
Samtliga projekt under perioden måste behandla minst ett av följande tre teman:
- Medborgarna i centrum
- Ny teknik/nya medier och skapande verksamhet
- Tradition och innovation - en länk mellan historien och framtiden

Årets utlysning
Bildkonsten är alltså huvudtema i årets utlysning. Där ingår modern och samtida bildkonst och "andra relaterade konstnärliga uttrycksformer (t.ex. måleri, skulptur, videokonst, cyberkonst, fotografi, industridesign och kommersiell design, textildesign, arkitektur, grafisk konst, inredning samt konsthantverk)".
  Den aktuella omgången innebär därför ett särskilt tillfälle för dem inom konstlivet som vill genomföra eller delta i europeiska samarbetsprojekt. Samma tillfälle återkommer inte under den innevarande programperioden 2000-2004.
  Ca 100 ettåriga konstprojekt beräknas kunna få stöd under detta år. De kan (bland annat) innefatta samproduktion, skapande och spridning, fortbildning för kulturarbetare, publikationer, rörlighet för konstnärer och verk på teman av gemensamt europeiskt intresse.
  Stöd beräknas ges till 12 fleråriga samarbetsavtal inom konstområdet. Dessa skall inbegripa åtgärder som samproduktion och spridning av konstnärliga verk, evenemang, erfarenhetsutbyte, informationsverksamhet och användande av ny teknik.
  Därutöver kommer högst fem stöd att ges till samarbetsprojekt i länder utanför EU som inte deltar i programmet. Inriktningen är på utställningar som främjar modern och samtida europeisk bildkonst i dessa länder. För sådana projekt gäller särskilda villkor.

Scenkonsten. Stöd beräknas också ges till ca 15 ettåriga scenkonstprojekt (inom områdena teater, dans, musik, opera och cirkus) som främjar unga konstnärers turnerande och deltagande i festivaler eller avser samproduktion och/eller visning av verk i olika länder.
  Därtill skall stöd ges till ett eller två fleråriga samarbetsavtal.

Kulturarvet. Man kommer också att finansiera ca 15 ettåriga projekt som avser skapande av virtuella guider/utställningar, vandringsutställningar eller program för vård och skydd av minnesmärken eller kulturföremål i olika länder.
  Därtill ges stöd till ett eller två fleråriga samarbetsavtal som rör antikens kulturarv.

Litteratur. Stöd kan ges till ca 50 projekt för översättning av europeisk skönlitteratur. Särskilt för detta år med bildkonsten som huvudtema är att stöd också skall ges för ca 40 projekt för översättning av monografier över moderna och samtida europeiska konstnärer, och konsthistoriska eller konstteoretiska verk (av europeiska författare).
  Varje ansökan som lämnas in av ett (eller flera) förlag måste omfatta översättning av minst fyra och högst tio verk.
  Stöd beräknas också ges till ca 10 ettåriga litterära samarbetsprojekt, varav 5 avser projekt för att utforska området e-böcker och elektronisk publicering och 5 projekt skall främja europeiskt samarbete och höjd kompetens hos översättare av skönlitteratur.
  Dessutom skall ett stöd beviljas för ett flerårigt samarbetsavtal.

Se vidare utlysningstexten. Observera att alla projekt måste ha en europeisk dimension, vilket bland annat innebär att de skall ha en europeisk inriktning och ge ett mervärde på europeisk nivå.
  
Sökande av partners
Kultur 2000 bygger på projekt i partnerskap och därför har de europeiska kontaktkontoren öppnat en gemensam partnersöksdatabas, http://agora.mcu.es/pcc/index.htm. Till databasen kan kulturaktörer som söker partners i andra länder anmäla och presentera sina projekt eller söka efter projekt att delta i. Databasens språk är engelska eller spanska men det går också att fylla i sina uppgifter på ett annat språk (engelska är dock att rekommendera).
  Den som registrerar sig kan också välja att få ett e-postmeddelande varje gång det dyker upp ett projekt inom vald kategori. Det går att när som helst ändra eller ta bort uppgifter om sitt projekt med hjälp av det lösenord som erhålles vid registreringen.

Ytterligare information
Frågor om den kommande utlysningen kan ställas till
Statens kulturråd
Leif Sundkvist, tel. 08-679 31 15, e-post: [log in to unmask]
Louise Dahlgren/Helene Grill, tel. 08-679 31 06, e-post: [log in to unmask]
Riksantikvarieämbetet
Maria Wikman, tel. 08-5191 8022, e-post: [log in to unmask]

Observera att Kulturrådet omkring den 1 september får ett nytt telefonnummer: 08 - 51 92 64 00. De två sista siffrorna i det gamla numret behålls som anknytning i det nya.

Med vänlig hälsning
Kulturkontakt Sverige


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager