LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria_fjärrlån
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Mar 2000 09:14:16 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (204 lines)


Hej Poul! Tack för intressanta och informativa svar på de frågor jag
ställde! Det var f ö värdefullt det du hade att berätta om OhioLinks
eleganta lösning på ett slutanvändaranpassat fjärrlånesystem, genom att
bygga in en automatisk fördelningsmekanism i systemet. Kanske detta vore
någonting att tänka på inför kommande förändringar av det svenska
fjärrlånesystemet?!


Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket
                    Box 27842
                    115 93 STOCKHOLM

                    Tel. 08/4505653

                    E-post: [log in to unmask]


PS. För den som i likhet med mig intresserar sig för förslaget till ny
bibliotekslag i Danmark, vill jag bara nämna att tidskriften "Ikoners"
redaktör Jan-Eric Malmquist upplyst mig om att tidskriftens senaste nummer
(1/00) på s. 9-13 innehåller en artikel av den danska Biblioteksstyrelsens
direktör Jens Thorhouge i ämnet ("En ny standard for alle biblioteker!").

Efter att ha läst den kan jag bara konstatera att artikelförfattaren -
förutom att ge lagförslaget en kortfattad men informativ presentation - på
ett fruktbart sätt sätter in förslaget i ett vidare sammanhang som bl a
utgår från Alvin Tofflers teori om den västliga civilsationens omvandling
från "industrisamhälle" till "informationssamhälle".

I fri översättning från danskan (som kanske annars avskräcker en och annan
läsare!) beskriver Thorhauge även den allmänna politiska bakgrunden till
samälleliga IT-satsningar på följande träffande sätt: "I det politiska
tänkandet är det ganska klart att målsättningen bakom satsningar på
IT-utveckling är "mera till flera på ett enklare sätt", men riktat mot
samtliga politikens områden: inte endast bättre ekonomi och högre välstånd,
även ökad demokrati, även förbättrad tillgång till kultur, bättre
möjligheter till självständigt skapande, lättare tillgång för
funktionshindrade med det yttersta målet: utveckling av - i sista instans -
alla människors fulla potential.

Det tankeväckande är att människans frigörelse till full utveckling är både
en kulturpolitisk och en affärsmässig strategi för det nya samhället".

Mot denna bakgrund framstår det inte som särskilt förvånande att det danska
bibliotekslagsförslaget i många avseenden ter sig som ovanligt framsynt!
Det gäller ju att skapa en så ändamålsenlig legal ram som möjligt för att
anpassa en av av de centrala samhällsfunktionerna i sammanhanget - det
offentliga biblioteksväsendet - till de krav som föranleds av
samhällsomvandlingen och den ovan skisserade politiska visionen! Alla
intresserade rekommenderas varmt att läsa artikeln! DS.


>From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>   <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Fria_fjärrlån
>Date: Tue, 7 Mar 2000 13:54:33 +0100
>
>Hej
>
>Mattias Brundell stiller nogle spörgsmaal i sit indläg som jeg skal
>forsöge svare paa:
>
>Mattias Brundell wrote:
> >
>
> > För Libris del utgör i alla händelser den alfabetiskt upplagda
> > sigelpresentationen i fjärrlånerutinen för närvarande en inbyggd svaghet
>i
> > systemet. De bibliotek som ligger först på listan torde rimligtvis få
>motta
> > oproportionerligt många fjärrlånebeställningar.
> >
> > Detta förhållande kommer i så fall med all säkerhet att förstärkas om
> > låntagarna får möjlighet att lägga in egna beställningar i systemet. P g
>a
> > bristande kunskaper - eller av rena bekvämlighetsskäl - skulle de
>sannolikt
> > välja att i än högre grad lägga in beställningar (med eventuell
>remisskedja)
> > bland de första biblioteken på listan. Därför är det angeläget att
>siglerna
> > grupperas geografiskt. Samtidigt måste det tydligt göras klart för
> > låntagarna att beställningar i första hand bör riktas till bibliotek
>inom
> > den "egna" regionen.
> >
> > Det bör i detta sammanhang tilläggas, att det rimligtvis bör finnas
>tekniska
> > lösningar för att se till att biblioteken vid den region man tillhör
> > presenteras först i sigelförteckningen, och därefter andra regioner
> > sorterade efter avstånd. T ex kan man ju tänka sig en modell där man
>måste
> > ange ett låntagarnummer hos det bibliotek som handhar utlämnandet av
> > beställda lån (i normalfallet något av beställarens lokala bibliotek) i
> > samband med inloggningsförfarandet i beställningsrutinen. Detta nummer
>kan
> > sedan kopplas till en för regionen anpassad sigelförteckning. Detta
>innebär
> > i så fall inte att möjligheterna till beställningar från avlägset
>belägna
> > bibliotek beskärs, men däremot att låntagaren ges ett incitament till
>att
> > skicka sin beställning till närmsta bibliotek som har en begärd titel
> > tillgänglig.
> >
> > Kanske har man funnit en annan tillfredställande praktisk lösning på
>detta
> > problem i nya DANBIB?! Det kunde vara intressant att få litet
>information om
> > detta!
>
>Om lösningen er tilfredsstillende kan diskuteres, men lösningen der er
>valgt bestaar i, at slutbrugeren udvälger det bibliotek som denne ösker
>skal effektuere fjernlaansbestillingen. Bestillingen sendes til det
>valgte bibliotek med maximum 10 lokaliseringer hentet fra DanBib
>sorteret regionalt. Fjernlaanspersonalet som skal videresende
>bestillingen til et bibliotek hvor materialet findes, kan anvende en af
>de medfölgende lokaliseringer eller foretage opslag i DanBib for at faa
>vist samtlige lokaliseringer.
>
>Den geniale og efter min mening perfekte lösning findes i OhioLink
>systemet som er et centralt fjernlaanssytem i staten Ohio. Som i BIBSYS
>er udlaansstatus for materialet kendt af det centrale system, hvilket
>betyder, at kun materiale som ifölge systemet er tilgängeligt er
>bestilbart. Slutbrugeren udförer hele operationen selv, men det er
>systemet som bestemmer, hvor bestillingen sendes hen. Dette sker paa
>baggrund af data som systemer kender, der viser hvor meget de deltagende
>biblioteker har bidraget til laanesamarbejdet. Systemet fordeler altsaa
>selv byrden mellem alle de deltagende biblioteker, og ingen kan unddrage
>sig ansvar for selv at levere.
>
>En saadan lösning er desvärre utänkelig i Danmark, hvor centrale
>lösninger opfattes som det värste her paa jorden. Egentlig er det
>fantastisk, at vi overhovedet stadig har en fälles samkatalog.
>
>
> >
> > F ö undrar jag varför man i Danmark valt att införa den norska modellen
>för
> > fjärrlån. Har någon riktig utvärdering gjorts över effekterna av
> > beställningssystemet i BIBSYS inför beslutet?!
>
>Nej, der har ikke väret foretaget nogen evaluering eller foregaaet
>udredningsarbejde overhovedet. Hovedkravet har väret, at bibliotek.dk
>skulle kunne starte hurtigt og med saa faa investeringer som muligt.
> >
> > Jag är också nyfiken på hur pass representativ din åsikt är för de
>danska
> > bibliotekariernas inställning i frågan. Råder det delade meningar inom
>kåren
> > rörande värdet av den reform som inom kort kommer att genomföras i
>DANBIB,
> > eller finns det en klar majoritet för eller emot reformen?! Säkert är
>det
> > många av listans deltagare som är intresserade av detta!
>
>Godt spörgsmaal! Paa den danske fjernlaanskonference som afholdtes for
>snart 2 aar siden bad vi om en meningstilkendegivelse fra deltagerne for
>eller imod at lade slutbrugerne selv bestille fjernlaan (der var paa
>dette tidspunkt endnu ingen konkrete planer). Mange mente, at det ville
>väre en god ide, lige saa mange var skeptiske, man alle var enige om, at
>bestillingsredskabet skulle väre af höj kvalitet. Det produkt vi nu ser
>ud til at faa er kun rettet mod slutbrugeren, mens fjernlaanspersonalet
>har det samme redskab som vi har idag, samtidig med at mängden af
>bestillinger formentlig vil stige betragteligt.
>
>Venlig hilsen
>
>Poul Erlandsen
>
>
> > Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
> >           Tekniska museet
> >           Biblioteket
> >           Box 27842
> >           115 93 STOCKHOLM
> >
> >           Tel. 08/4505653
> >
> >           E-post: [log in to unmask]
> >
>--
>--
>*****************************************************************
>* Poul Erlandsen                        *
>*                                *
>* Sektionsleder, Fjernlånet   Head, ILL Dept.         *
>* Danmarks Pædagogiske Bibl.  National Library of Education  *
>* Postbox 840          PO Box 840           *
>* 2400 København NV       DK-2400 Copenhagen NV      *
>* Danmark            Denmark             *
>*                                *
>* Tlf. 39 66 32 32 * 2306   Phone +45 39 66 32 32 ext 2306 *
>* Mobil 40 13 70 16       Cell +45 40 13 70 16      *
>* Fax  39 66 00 82       Fax  +45 39 66 00 82      *
>* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/ WWW  http://www.dlh.dk/dpb/  *
>*****************************************************************

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager