Content-Type: text/html

Ett meddelande från Bokhistoria i Lund – kanske av intresse för medlemmarna i Biblist.

Eva Nylander

 

Från: Kristina Lundblad [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 5 oktober 2016 10:53
Till: Eva Nylander
Ämne: Välkommen att söka kurser i bokhistoria

 

 

Information om kurser i bokhistoria

 

Det är dags att anmäla sig till vårens bokhistoriska kurser. Sista ansökningsdag är den 15:e oktober. Vi vill också meddela att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till några av de kurser som ges nu under hösten.

 

Kurser våren 2017. Kurserna ges på distans och går på halvfart. 

Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering

Kursen omfattar perioden från omkring 1800 till idag och ger grundläggande kunskaper om hur den grafiska kulturen formats i samspel med de omvälvande förändringar som ägt rum under dessa två sekler samt hur samhällsutvecklingen å sin sida påverkats av medierna och kommunikationsstrukturernas utveckling. Bokmarknadens olika aktörer, offentligheten, lagstiftningen, utgivningsstrategier och distributionssystem studeras i ljuset av industrialiseringen, demokratiseringsprocessen och modernitetens framväxt samt digitaliseringen och den digitala kulturen. För mer information se http://www.kultur.lu.se/kurs/BBHB42/

 

Bokhistoria: Läsningens historia

Kursen ger grundläggande kunskaper om läsningens historia från medeltid till nutid i främst Västerlandet. Man har läst på många olika sätt och av olika skäl genom tiderna och dessa skilda läspraktiker behandlas, liksom deras historiska sammanhang. Orsakerna till och verkan av skilda läspraktiker diskuteras och analyseras. Läskulturer, grupper av läsare och bokinnehav studeras i relation till ekonomiska och sociala förhållanden samt genusfrågor. Teoribildningar kring läsandet och dess praktiker presenteras. Läsningens historia relateras också till utformningen och produktionen av böcker och andra dokument. För mer information se http://www.kultur.lu.se/kurs/BBHB43/

 

 

Kurser som går nu i höst

Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från handskriftskultur till tryckkultur  - distanskurs. 

(P.g.a. tekniskt fel i utlysningen i höstas framgick det inte att kursen är en distanskurs. Därför finns det ett par platser kvar på kursen och även ni som inte bor i närheten av Lund kan alltså följa kursen.) 

Kursen ger grundläggande kunskaper om den grafiska kommunikationens villkor, medier och dokument i ett kulturvetenskapligt perspektiv, från medeltid till 1800. De praktiker och regleringar som omgärdade böcker och andra dokument studeras liksom böckernas marknad och kultur. Samspelet mellan texter, deras materiella medier och samhällets förändring står i fokus och tyngdpunkten ligger på den kommunikationsrevolution som tryckets introduktion medförde. Viktiga frågor som behandlas är: hur påverkades handskriftskulturen av universitetsväsendets utveckling; vilka orsaker och effekter hade införandet av trycktekniken; hur skedde spridningen av trycket, hur utvecklades bokmarknaden 1450-1800 och hur kan vi förstå relationerna och interaktionen mellan kommunikationsteknik och -kultur och samhälle? I kursen studeras och diskuteras dokument från den aktuella perioden - handskrifter, böcker, bildtryck och tidningar. Undervisningen sker on-line med frivilliga träffar på campus. För mer information se http://www.kultur.lu.se/kurs/BBHB41/

 

Bokhistoria: Paleografi. Campuskurs. Ges på UB i Lund. En plats ledig.

Kursen ger grundläggande kunskaper om den västerländska skriftens historia, skriftformernas utveckling, liksom om paleografins och kodikologins teorier och arbetsmetoder. Kursen omfattar även skrivmaterial och bokformer samt antik och medeltida bokproduktion. I undervisningen används bl.a. handskrifter ur Einar Hansens samling och genom dem får studenterna inblick i hur medeltida handskrifter framställdes. Tyngdpunkten ligger på praktisk läsfärdighet: att kunna identifiera de antika skrifterna och kunna läsa äldre handskrivna texter i de medeltida skrifterna såväl som i 16- och 1700-talets skriftformer. Kursen ligger på avancerad nivå.  För mer information se http://www.kultur.lu.se/kurs/BBHR02/

 

Ansökan till kurserna görs på https://www.antagning.se/se/search?period=VT_2017&freeText=bokhistoria&semesterPart=0

 

 

För frågor kontakta studievägledare Henrik Brissman <[log in to unmask]">Henrik.Briss[log in to unmask]>

 

Välkommen med din ansökan!

Kristina Lundblad

Bokhistoria i Lund