Content-Type: text/html

En 17 månaders anställning som projektledare till projektet ”Öppna samlingar”.

 

KB:s mål med projektet är att öppna sina samlingar för omvärlden. Genom digitalisering ska KB tillgodose medborgarnas rätt att få tillgång till det rika kulturarvet i nationalbibliotekets samlingar. Det som digitaliseras ska göras lätt tillgängligt via Internet. Digitalisering ska även utnyttjas för att skydda samlingarna så att kommande generationer kan ta del av dem. Verksamheten ska bedrivas i ett långsiktigt perspektiv och kommer således att innebära åtaganden för framtiden. Genom att utöka och förbättra kataloger och register som är åtkomliga via Internet kommer också icke digitaliserade samlingar att bli lättare tillgängliga. Verksamheten kommer att ske i samverkan med andra institutioner.

 

Arbetsuppgifter: Leda Accessprojektet "Öppna samlingar" omfattande 20 tjänster och särskilt delprojektet "Digitalisering" som omfattar 12-14 tjänster. Projektmedel för två år har sökts, men de beviljas ett år i taget.

Önskvärda kvalifikationer: Chefserfarenhet, erfarenhet av projektledning och arbete i projekt. Kunskaper om och erfarenhet från digitaliseringsområdet. Akademisk examen.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Mannerheim, bibliotekarie Anne Scherman eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR och Frida Jacobson för SACO, telefon 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41 Stockholm tillhanda senast fredagen den 17 mars märkt med dnr 141-179-2006.