Content-Type: text/html

En förste handläggare till BIBSAM.

KB har som en del av sitt uppdrag att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.

BIBSAM, KB:s avdelning för nationell samordning och utveckling, arbetar bl.a. med att:
- genomföra, delta i och stödja utredningar,
- genomföra, delta i och stödja utvecklingsprojekt,
- driva och utveckla ett nätverk av s.k. ansvarsbibliotek,
- anordna kurser, seminarier och konferenser,
- bevaka och ge råd i juridiska frågor,
- framställa statistik över forskningsbibliotekens verksamhet och analysera deras utveckling, samt
- teckna konsortieavtal om tillgång till elektroniska informationsresurser.

BIBSAM befrämjar också samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek, arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Handläggning av frågor rörande biblioteksstöd till högskolans pedagogiska verksamhet, utvärdering av bibliotekstjänster, insamling, analys och presentation av biblioteksstatistik etc.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Kvalificerad erfarenhet av arbete vid universitets- eller högskolebibliotek (gärna relevanta arbetsuppgifter), god samarbetsförmåga, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska).

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Kjell Nilsson eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR och Miriam Nauri för SACO, telefon 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41 Stockholm tillhanda senast fredagen den 7 april märkt med dnr 141-228-2006.