Content-Type: text/html Häromveckan var det storträff om katalogisering i arr. av Svensk
Biblioteksförening. Även BTJ:s och folkbibliotekens katalogisering
belystes men främst relaterades till Libris, och särskilt fokuserades på
ämneskatalogisering och ämnesåtervinning.
Extra uppfriskande fungerade Terje Höiseths personliga resumé av
erfarenheter och kryddiga åsikter. Provokationer gör gott emellanåt.
  Bra och trist att påminnas om den glada (åtminstone hoppfulla)
amatörismen hos oss katalogisatörer när vi indexerar, med klassningar
och ämnesord, böcker vars innehåll vi kunskapsmässigt har alltför
dimmiga föreställningar om. Vilka konsekvenser man kan dra av denna
situation, är en fråga bland många andra som vore värd en egen
diskussion. Men att höja oss till dansk/norsk ämneskompetens för
universitetsbibliotekarier är nog ett visionärt framtidsperspektiv,
lockande men avlägset. I arbetssituationen gäller det nog t ex att
hålla sig nära viktiga facktermer och nyckeltermer som föreligger,
samtidigt som man vill ge en mer generell ingång via klassning, som
ämnesram och för de sökare som inte är på nivå med dokumentet osv.
Detta bara som ett par snabba reflektioner.

 Utifrån konferensen är det endast en punkt jag skall ta upp, och det är
Terje H:s ord i förbifarten att klassningar är gamla
hylluppställningskoder och som sådana inte intressanta för
ämnesåtervinning. Det är lätt att förstå, att på ett stort, modernt
teknologibibliotek har inte SAB-systemet så mycket att ge, vare sig för
ämnessökning i katalogen eller ens som hyllsigna.
Men när en liknande inställning uttrycks från Libris' sida, på den nya
Forum Webbsök, känns det angeläget att protestera lite' från en
katalogisatörs horisont och påminna om klassningarnas användning och
potential.

 Att till öppna samlingar hyllsignum ofta tas ur klassning är ju ett
enkelt faktum, som ej berör klassningarnas funktion för ämnesåtervinning
i katalogen. När vi klassificerar är fortfarande huvudregeln att göra
det så precist som möjligt i hierarkin och med olika tillägg. För att
möjliggöra en preciserad återvinning. Undantag finns i vissa fall, för
att förhindra svårbemästrad praxis och sökning.
När vi väljer klassning jämför vi också noga praxis i basen, för att
ansluta till väl fungerande träffmängder. GEN-praxisbasen ger ibland stöd.
Klassningarnas värde och potential som sökredskap tycks ofta populärt
att avfärda utan djupare eftertanke, särskilt av dem som inte själva är
så insatta i hur de brukas.
 SAB-systemet "klassas" inte sällan som bibliotekarie-noja, mer eller
mindre. För katalogisatörer och referensbibliotekarier, som hela tiden
arbetar med olika ämnessökningar, är ju detta avfärdande både främmande
och orealistiskt. I samspel med sökning på kontrollerade och fria ord är
klassningarna hittills det viktigaste sökinstrumentet vi har för de
samlingar som använder SAB.
 På miljoner av poster finns inga andra ämnesmarkörer än klassningar,
ofta åtföljda av genererade rubriker. När nu rubrikernas framtid är
oviss, desto viktigare blir det för alla sökare att kunna utnyttja
klassningarna vid ämnessökning. Det gäller alltså inte bara SAB-kunniga
bibliotekarier.

 Vilket otroligt reursslöseri att inte kunna brukbart tillhandahålla
denna stora fond av ämnesingångar, som biblioteken sedan decennier lagt
ner tid och omsorg på i posterna. Det måste nu till några pedagogiska
instrument som gör det möjligt för biblioteksanvändarna/webbanvändarna
att utnyttja klassningarna på ett kreativt sätt i sin ämnessökning.
Det behövs ett utlagt, fullständigt klassningsindex länkat till basen,
såväl som bra hjälp till fältsökning på hela eller trunkerade klassningar
i kombination med andra sökord.
 Libris har yppat planer på ett klickbart systematiskt navigeringsschema
i flera nivåer. Lovande!
Låt oss hoppas på en rejäl och ambitiös satsning. Må man inte nöja sig
med de högsta nivåerna utan verkligen ta med mest möjligt.

 Användarna behöver en alfabetisk ingång till klassningarna via
ett index av SAB-rubriker, listade i sviter per SAB-avdelning.
Ett förslag vore att göra ett sådant index på tidigare genererade
976-strängar (med omvända delfält Rubrik-Klassning), vilket nog totalt sett
skulle ge en ganska heltäckande provkarta på utbyggda klassningar. Även om
detta blir ett index, som ej kan uppdateras, kunde det göra stor nytta genom
att leda användarna till utbyggda koder att ta med sig till sökning i länkat
klassningsindex eller fältsökning, ev. kombinationssökning.
 Även ett rättvänt index på 976 Klassning-Rubrik vore ett värdefullt användar-
stöd, som förklarar klassningarnas betydelser.

 Därtill finns redan idag hänvisning till klassningar från Svenska
ämnesords-basen. Klassningsnavigeringen mellan posterna i Websök har en
oförutsebar täckning för allt inlagt före 2002, men ger ju tips på
besläktat material, och det fungerar nog bra för det nya materialet,
från 2002. Men många klassningar ger naturligtvis ohanterligt stora
träffmängder och måste i sökning kombineras med andra sökelement - ord,
namn, utgivningsår, språk osv.

 Det finns alltså flera vägar att öppna till ökad användning av klassningar
i sökning. Vi har inte råd att bortse från detta. Klassningar och andra
sökelement stödjer varandra.
 

Med hopp om en blomstrande diskussion!

Jan-Eric Ericson
Katalogisatör