LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PROJEKTSTÖD FRÅN NORDINFO 1999
From: Elisabet Mickos <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Nov 1998 13:37:28 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


NORDINFO (Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information) söker
främja nordiskt samarbete kring vetenskaplig information och dokumentation,
huvudsakligen inom fack- och forskningsbiblioteks- området. NORDINFO
fullgör sina uppgifter bl.a. genom stöd till projekt som kan förbättra och
effektivera spridningen av vetenskaplig information i Norden. NORDINFO
inriktar sig därvid särskilt på sådana områden där insatser kan förväntas
ge stor nordisk nytta.

NORDINFO utlyser härmed projektstöd för 1999 inom ramen för 1 miljon finska
mark. Ansökan skall vara inkommen till NORDINFOs sekretariat före den 19
januari 1999 kl. 08.00 finsk tid. NORDINFOs intresse riktar sig mot ett
nordiskt "elektroniskt forskningsbibliotek" i skilda dimensioner. Av
särskilt intresse är 

-    utvecklingsprojekt/pilot projekt vilkas ändamål är att öka
tillgängligheten av och lätta tillgången till
       informationsresurser speciellt med tanke på upphovsrättsfrågor

-    samarbetsprojekt med museer och arkiv för uppnående av synergieffekter

-    projekt som har som mål att implementera det elektroniska
forskningsbiblioteket på nästa generations Internet

-    projekt som syftar till att integrera informations- och
kommunikationsteknologin samt dess användning

-    utvecklingsprojekt inom området digitalisering och elektronisk lagring av
och tillgång till komplexa samlingar på
      alla medier i nordiska bibliotek, med speciell hänsyn till unikt
nordiskt material.

NORDINFOs stöd uppgår maximalt till 50 %.

Ansökningarna behandlas av NORDINFOs styrelse och prioriteras med avseende
på nordisk nytta, biblioteksnära behov och projektkvaliteter i övrigt.
Handläggningstiden uppskattas till 2 månader. I projektgranskningen kommer
externa granskare att anlitas.

Ansökan skall innehålla uppgifter om projektets mål, projektets värde
utifrån kriteriet "nordisk nytta", arbetsplan, arbetsmetod, tidsram,
detaljerad kostnadskalkyl, presentation av ansökaren (CV för engagerad
person) samt kontaktuppgifter. Dessutom skall kompletterande finansiering
anges till omfattning och karaktär.

Kontakta sekretariatet (kontaktuppgifter nedan) eller generalsekreterare
Sigrún Klara Hannesdóttir, tel- +358 9 180 0485, för närmare upplysningar.

NORDINFO
Sekretariatet
PB 237, FIN-00171 HELSINGFORS
FINLAND
Tel. +358 9 1800 480, fax +358 9 1800 482
Epost: [log in to unmask], URL http://www.nordinfo.helsinki.fi

 
-------------------------------------
  Elisabet Mickos
  NORDINFO
  PB 237
  FIN-00171 HELSINGFORS
  Besök: Fabiansgatan 34
  Tel. +358 9 180 0483, fax +358 9 180 0482
  Internet: [log in to unmask]
  http://www.nordinfo.helsinki.fi

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager