LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Riksarkivets bibliotek erbjuder betänkanden, urkundspublikationer, arkivlitteratur m.m. till andra bibliotek

From:

Elisabet Sandström <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 13 Jun 2011 11:37:22 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Riksarkivets bibliotek erbjuder nedanstående material i gåva till andra
bibliotek. Kontakta undertecknad per email om något är av intresse.
Först till kvarn gäller.

Hälsningar Elisabet Sandström, Riksarkivets bibliotek
Marieberg-Arninge, Stockholm


*************************************************************************************

Betänkanden (stencilerade)

Utredning och förslag angående fångvårdens framtida ordnande och vad
därmed äger samband / avgivet den 11 oktober 1933 av Statens
organisationsnämnd. - Stockholm, 1933

1930 års arkivsakkunnigas betänkande rörande krigsarkivets
omorganisation. - Stockholm, 1933
2 ex.

Betänkande med förslag till omorganisation av verksamheten vid Statens
veterinärbakteriologiska anstalt / avgivet den 17 juni 1939 av de på
grund av Kungl. Maj:ts beslut den 15 oktober 1937 tillkallade
sakkunniga. - [Stockholm, 1939]

Promemoria angående vissa frågor rörande sammanträffande av brott /
[Justitiedepartementet]. - Stockholm, [1939]

Betänkande och förslag angående utvidgning av den statliga
gymnasieorganisationen / avgivna av för nämnda ändamål tillkallad
sakkunnig ; [Börje Knös]. - Stockholm, 1940

P.M. angående lagstiftning till reglering av vissa arrendeavtal /
avgiven den 12 december 1941 av N. Wihlborg. - [Stockholm], 1941

[P.M. angående vissa ändringar i Kungl. Maj:ts kungörelse angående
ersättning för deltagande i släckning av skogseld av den 2 december
1938 ([SFS 1938:744])] / [Svenska brandkårernas riksförbund]. -
Stockholm, 1941

Promemoria angående skärpta straffbestämmelser mot bestickning /
[Justitiedepartementet]. - Stockholm, [1941]

Betänkande angående löneställningen för de vetenskapligt utbildade
tjänstemännen vid statens arkiv, bibliotek och museer / avgivet den
22 december 1942 av inom Finansdepartementet tillkallade sakkunniga. -
[Stockholm, 1942]

Betänkande med förslag till vapenkungörelse / avgivet av inom
Socialdepartementet tillkallad utredningsman. - [Stockholm], 1945

Betänkande med förslag till rationalisering i vissa hänseenden av
länsstyrelsernas arbetssätt m.m. 1-3. - [Stockholm, 1946]

Promemoria med förslag om inrättande av en utlänningsstyrelse / avgiven
av inom Socialdepartementet tillkallad sakkunnig. - [Stockholm, 1947]
2 ex.

Betänkande III med utredning och förslag rörande den öppna vården av
psykiskt efterblivna samt utbildning av viss vårdpersonal / 1951 års
sinnesslövårdsutredning. - Stockholm, 1955

Betänkande angående reviderad generalplan för sinnessjukvården och plan
för upprustning av sjukhusen för psykiskt efterblivna / Statens kommitté
för sinnessjukvårdens utbyggande. - [Stockholm, 1954]

Förslag angående barnmorskeväsendets organisation och förebyggande
mödravård / Utredningen rörande den öppna förlossningsvården. -
Stockholm, [1954]

Berättelse rörande omständigheterna kring sjukskrivningarna bland
polispersonalen i Stockholm och Göteborg vid midsommarhelgen 1955 /
avgiven av en jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande tillsatt kommission. -
[Stockholm, 1955]

Betänkande med förslag angående sjukförsäkringsstatistiken och
yrkesskadestatistiken. - Stockholm, 1955

Delbetänkande 24 nov. 1955 / 1953 års civilförsvarsutredning. -
[Stockholm, 1955]

Försvarets musikorganisation. 1. - Stockholm, 1955

Utredning angående ersättning vid lagenliga ingripanden i hälsovårdens
intresse / avlämnad den 22 oktober 1955 ; [Hugo Digman]. - [Stockholm],
1955

Utredning angående tjänstgöringstiden för tandläkare inom
folktandvården / [Allan Broomé]. - [Stockholm, 1955]

Utredning med förslag till kurser för vissa tandläkare med icke-nordisk
examen / avgive[n] av särskilt tillkallad sakkunnig [Folke Thunborg]. -
[Stockholm, 1955]

Gymnasieskolan : promemoria med förslag till vissa kompletterande
beslut om gymnasieskolan / upprättad inom Utbildningsdepartementet. -
Stockholm, 1970

PM angående den i New York den 10 juni 1958 avslutade konventionen om
erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar m.m. / De
sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom. - Stockholm, 1970


Urkundspublikationer

Bondeståndets riksdagsprotokoll
1(1720-1727)-3(1738-1739) ; 7(1751-1756)-13(1778-1779)

Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början
2(1723)

Prästeståndets riksdagsprotokoll : på Riksdagens uppdrag ...
1(1642-1660)-3(1668-1678)

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719
D. 22(1760-1762)-d. 32(1778-1779)


Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697

Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800


Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 2, N.F.:7, Stockholms stads
tänkeböcker 1584-1588
4 ex.

Stockholms tänkeböcker från år 1592. D. 13, 1622-1623


Annat

Arkivmagasinet : informasjon fra Riksarkivaren ; [19]87: 1, 3 ; årg.
2(1988): 1-årg. 6([19]92): 3 ; årg. 7([19]93): 1-årg. 8([19]94): 2 ;
årg. 9([19]95): 1-årg. 11([19]97): 3 ; årg. 12([19]98): 1, 3 ; årg.
14([20]00): 1-3 ; årg. 15([20]01): 1, 2 ; årg. 16([20]02): 1, 3 ; årg.
17([20]03): 1-årg. 19([20]05): 3 ; [20]07: 2

Från Lunds universitets historiska museum. - Lund, 1918 (smb. m.
1929/1930-1931/1932 av följande)

Meddelanden från Lunds universitets historiska museum
1929/1930-1940/1941 ; 1942/1943-1956/1957 (inb. i 6 vol.)

Ek, En skånsk kvarn och dess persiska frände : en studie i folklig
uppfinnarkonst. - Lund, 1966 = Scripta minora Regiae Societatis
humaniorum litterarum Lundensis ; 1964/1965: 1

Kjöllerström, Gustav Vasa, klockskatten och brytningen med Lübeck.
Lund, 1970 = Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum
Lundensis ; 1969/1970: 2/3

Mannerfelt, Mannerfeltska släktarkivet. - [Skara], 1937. - Särtryck ur:
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift ; d. 4(1920/1937): h. 10

Perspektiv på treårsbudgetprocessen och den nya förvaltningspolitiken.
- Stockholm, 1987

Preliminär förteckning över ryska dokument. 1-2. - [Göteborg,
1958-1959]

Raoul Wallenberg in documents, 1927-1947. - Stockholm, 2000
2 ex.

Qvarnström , Poetry and numbers : on the structural use of symbolic
numbers. - Lund, 1966 = Scripta minora Regiae Societatis humaniorum
litterarum Lundensis ; 1964/1965: 2

Register över gällande SFS-författningar ; 2000

Rikshuvudboken av år 1623 / tillägnad professor Oskar Sillén ;
presenterad av Per V. A. Hanner. - Stockholm 1952

Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis ;
1957/1958

A chronicle of current events : journal of the human rights movement in
the USSR
No. 49(1978)-no. 51(1979) ; no. 53(1980) ; no. 55/[5]6(1981)

Katalog / Statens konstråd
34(2004)

Massmedia (Svenska journalistförbundet)
1982 (2 ex.) ; [19]83/[19]84

Medlemsförteckning / Bildleverantörernas förening
1967 ; 1971 (2 ex.) ; 1973 (2 ex.)

Nordisk boktryckarekonst
Årg. 9(1908)

Pressehistorisk årbog
1968 (3 ex.) ; 1969 (2 ex.)

Pressens årbog
1977 ; 1978 (2 ex.) ; 1979 ; 1980 (3 ex.) ; 1981/[19]82 ; 1982 (2 ex.)
; 1983: 1-2 ;1984: 1 ; 1984: 2 (2 ex.)

Publicistklubbens årsberättelse
1932 ; 1937

Publicistklubbens årsbok
1938 ; 1941 ; 1948 ; 1949 (2 ex.) ; 1953 ; 1955 ; 1956 (2 ex.) ; 1957
(2 ex.) ; 1960 ; 1963 (4 ex.) ; 1964 ; 1966 ; 1969 (2 ex.) ; 1970 (4
ex.) ; 1971-1973 ; 1974 (2 ex.) ; 1975-1978 ; 1983 (2 ex.) ; 1986 (2
ex.) ; 2000

Access to official documents and archives = Skrifter utgivna av
Riksarkivet ; 19. - Stockholm, 2002

Arkivarien och arkivvetenskapen = Landsarkivets i Lund skriftserie ; 7.
- Lund, 1999

Arkiven inför tvåtusentalet. - Stockholm, 1994

Asker, Vägvisare till forskning i Landsarkivet i Uppsala. - Uppsala,
1995

Bevarande och gallring av brottsmålshandlingar = MEMO (Stockholm) ; 4.
- Stockholm, [1998]

Bevarandet av nutiden : Riksarkivets gallrings- & bevarandepolicy =
Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet ; [13]. - Stockholm, 1995

Birket-Smith, Om Kjøbenhavns universitetsbibliothek før 1728, især dets
håndskriftssamlinger. - Kjøbenhavn, 1882

Boelcke, Verfassungswandel und Wirtschaftsstruktur = Beihefte zum
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau ; 8.
- Würzburg, 1969

Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien : ein Versuch. - 12.
Aufl. / besorgt von Ludwig Geiger. - Leipzig, 1919
Bd. 1-2

Fant, De svenska landstingen. - Stockholm, 1918. - Särtryck ur:
Kommunalförvaltningens organisation = Svenska stadsförbundets
skriftserie ; 12

Gamla judiska gravplatser i Stockholm. - Stockholm, 1927

Genealogica & heraldica : report of the 20th International Congress of
Genealogical and Heraldic Sciences in Uppsala 9-13 August 1992. -
Stockholm, 1996
2 ex.

Handlingsoffentlighet utan handlingar? = Skrifter utgivna av
Riksarkivet ; 21. - Stockholm, 2004

Hevel, Epistola ad amicum de cometa anno 1677 Gedani observato. -
Gdańsk, 1969
 


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager