LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inom kort - ett digitalt bibliotek för Europa
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Oct 2008 10:04:43 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (138 lines)


Den 11 augusti 2008 publicerade EU kommissionen ett pressmeddelande
med titlen "Inom kort - ett digitalt bibliotek för Europa"

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1255&format=PDF&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

Här framgår att kommissionen kommer att satsa 120 miljoner euro under 
2009-2010

"Kommissionen bekräftar i dag sitt åtagande att hjälpa EU-länderna i 
deras arbete
med att lägga ut sitt värdefulla kulturmaterial på Internet. Under 
2009–2010 kommer
69 miljoner euro från EU:s forskningsprogram att gå till digitalisering 
och till
utveckling av digitala bibliotek. Under samma period kommer omkring 50 
miljoner
euro att anslås inom ramen för EU:s program för konkurrenskraft och 
innovation för
att förbättra tillgången till Europas kulturmaterial. Digitaliseringen 
av fem miljoner
böcker i de europeiska biblioteken kommer dock enligt gjorda beräkningar 
att kosta
uppemot 225 miljoner euro, vilket inte inkluderar t.ex. manuskript och 
målningar."

Återigen uppmanar kommissionen att medlemsländerna att göra omfattande
investeringar:

"För att visionen om ett europeiskt digitalt bibliotek (Europeana) ska kunna
förverkligas krävs det att de nationella institutionerna går in med 
omfattande
investeringar, men för närvarande anslår de flesta länderna bara mindre 
medel på
ett ganska okoordinerat sätt. Kommissionen uppmanar i dag EU-länderna 
att bygga
ut sin digitaliseringskapacitet för att göra sina samlingar tillgängliga 
för Europas
medborgare, och att gemensamt med den privata sektorn vidta åtgärder på 
följande
prioriterade områden:
- Mer *pengar* måste satsas på digitaliseringen och planer måste tas 
fram för hur
mycket material som ska digitaliseras.
- Flertalet länder har fortfarande inga metoder och ingen teknik och 
erfarenhet för
*bevarandet* av digitalt material så att även framtida generationer kan 
ta del av
innehållet.
- Gemensamma standarder måste införas så att olika informationskällor och
databaser blir kompatibla och kan användas via det europeiska digitala
biblioteket (Europeana).
- *Upphovsrättsliga* frågor måste lösas: framför allt krävs det rättsliga
lösningar på problemet med anonyma verk, dvs. verk vars rättighetshavare 
inte
kan lokaliseras så att man kan inhämta deras samtycke till digitaliseringen
(IP/07/508)."

Vilka satsningar gör mna då i Sverige. Budgetpropositionen för 2009 borde
kunna ge svar på hur mycket Sverige kommer att satsa och hur viktig frågan
är enligt regeringen.

http://www.regeringen.se/sb/d/10942

Efter att ha läs igenom avsnittet

Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/16/79/939315ab.pdf

och

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/16/79/33664aa4.pdf

så existerar inte ens frågan för regeringen. Inte med ett ord talas om det
europeiska biblioteket, digitaliserig av böcker eller om standarder för 
bevarande
eller om upphovsrätten. Inte en krona kommer att satsas av ex. dom
124 182 000 som bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för 2009 
eller dom
124 182 000 som satsas 2010 eller dom 124 182 000 som satsas 2011 av
kulturdepartmentet . Inte heller utbildningsdepartmentet har något att 
säga i
frågan.

Det här är torftigt, det här är skamligt, det här är upprörande för inom 
kort
finns ett digitalt bibliotek för Europa utan att regeringen bryr sig.

Det är lite märkligt att regeringen samtidigt via Kulturrådet 
finansierat det
s.k Accessprojektet, som handlar om sysselsättningsåtgärder inom 
kultursektorn
beviljade 250 miljoner för 2006 och 269 miljoner för 2007.
För att avsluta olika påbörjade projekt beviljades för 2008 75 miljoner 
och för 2009
25 miljoner.
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=813&epslanguage=SV

Under 2008 har kulturrådet fördelat 73 miljoner till 138 olika projekt.
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=3690&epslanguage=SV

Hur mycket av allt som digitaliserata i dessa hundratals projekt som 
kommer att
återfinnas i det europeiska digitala biblioteket är oklart. Allt som 
digitaliserats borde
synliggöras via LIBRIS och en deldatabas skapas. Att digitalisera utan 
att synliggöra
och tillgängliggöra är ganska meningslöst.

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotek



Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]









  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager