LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?
From: Barbro Borg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Oct 2004 12:52:14 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (30 lines)


Ska vi rädda högerböckerna eller vems fel är vänstervridningen?

Mitt under Bok- och biblioteksmässan kom stjärnsmällen. På DN debatt den 24 september påstår Johan Norberg, knuten till tankesmedjan Timbro, och Björn Wallace, studerande på Handelshögskolan, att folkbibliotekens hyllor bågnar av socialistiskt präglad litteratur. De har valt ut 20 samhällspolitiska böcker, hälften "höger", hälften "vänster", och sedan med hjälp av databasen Bibliotek.se undersökt böckernas förekomst på biblioteken, och kunnat konstatera en kraftig övervikt för vänsterlitteraturen.  Med högerböcker avsågs i undersökningen litteratur som är positivt inställd till ekonomisk liberalism, och med vänsterböcker litteratur kritisk till samma fenomen. Och så konstaterar man: Här föreligger i bästa fall ett skevt urval, i värsta fall en systematisk utsortering på politisk grund.

Visst är folkbiblioteken en central källa för medborgarnas fria kunskapssökande - precis som författarna konstaterar - och det finns anledning för oss alla involverade att fundera på utfallet av denna lilla undersökning, och de slutsatser som dras. Säkert är den bild de ger delvis sann, men visar också på en stor okunskap om de förutsättningar som ligger till grund för folkbiblioteksverksamheten.

Vilka är nu dessa bibliotekarier som väljer böckerna, och vilket är deras uppdrag? Och hur ser kundgruppen ut? I vilken utsträckning skall efterfrågan få styra urvalet? Och sist men inte minst, hur ser det utbud ut inom vilket valen skall göras? Och böcker förresten - hur stor del utgör de egentligen av den information som ett modernt bibliotek erbjuder idag?

Folkbibliotekarierna utgör som bekant en lågavlönad grupp som ingår i kollektivet lågavlönade, kommunalt anställda kvinnor (oftast), där vi vet att det finns en kantring mot vänster i politiska ställningstaganden. Och lite elakt tänker man, att en lönemässig uppvärdering av deras arbete, till samma nivå som andra grupper med likvärdig utbildning, kanske vore en för alla parter utmärkt lösning på problemet. Men det är nog inte en sån lösning artikelförfattarna i första hand tänkt sig.

Folkbiblioteken har uppdraget att sätta samman ett allsidigt bestånd av medier (det kan vara böcker, datamedier eller bild- och ljudmedier) som speglar samhället och den debatt som förs där. Till detta kommer uppdraget att lyssna av kundernas önskemål och behov. Detta görs i de ständigt pågående samtalen mellan bibliotekets besökare och dess personal, men också genom möjligheten att lämna inköpsförslag och synpunkter via bibliotekswebbar, mail, telefon osv.

Efterfrågan styrs naturligtvis av de kunder biblioteket har. I min kommun, Solna, utnyttjar
69 %  av befolkningen biblioteket och dess tjänster. En mycket, mycket stor andel av användarna är studerande på alla nivåer och i alla åldrar, människor i formell utbildning eller sådana som idkar självstudier. En annan stor kundgrupp utgörs av pensionärer och andra daglediga, och på lördagar och söndagar kommer barnfamiljerna. Detta vet vi genom de kundundersökningar som regelbundet genomförs. Efterfrågan från dessa grupper riktar sig betydligt oftare mot samhällslitteratur skriven ur ett vänsterperspektiv, än mot de högerböcker (med en positiv hållning till ekonomisk liberalism med fria marknader och fri företagsamhet) som JN och BW saknar på biblioteken. Denna prioritering hos biblioteksanvändarna speglar naturligtvis i stor utsträckning gruppens socioekonomiska sammansättning.  En intressant grupp i samhället, som tyvärr är kraftigt underrepresenterad som biblioteksanvändare, utgörs av gruppen  privatanställda män med längre utbildning; män i näringslivskarriären, som sannolikt ofta hyllar just den litteratur som JN och BW  saknar på biblioteken. Denna grupp har ont om tid och har möjlighet att själva köpa den litteratur och skaffa sig den information man anser sig behöva.  Till dessa skulle jag vilja säga: ni kan inte bara komma och kräva att biblioteken skall köpa in dessa "höger"-böcker, ni får också vara så vänliga och komma till biblioteket och efterfråga och låna böckerna! Vi har ett uppdrag att se till att biblioteket har ett allsidigt bestånd av medier där olika uppfattningar kommer till tals, och här kanske vi brister ibland, men vi kan rimligtvis inte i längden satsa alltför mycket skattepengar på böcker som varken efterfrågas eller lånas. Ett bibliotek har alltid möjligheten att via sitt länsbibliotek låna in en sällan efterfrågad bok. Nu några exempel på hur efterfrågan kan se ut:  Solnas exemplar av Johan Norbergs egen bok Till världskapitalismens försvar har lånats ut 10 gånger, vilket inte är dåligt, medan vårt exemplar av Björn Elmbrants Hyperkapitalismen har lånats ut 16 gånger. Antologin Frihetens klassiker som nämns i DN-artikeln har lånats ut 2 gånger medan Michaels Moores Korkade vita män har lånats ut 124 gånger. De ständiga och långa köerna på denna bok har gjort att vi köpt in ytterligare 3 exemplar av boken, enligt regeln att så snart fler än tre personer står i kö för en bok köps ytterligare ett exemplar in. Är det bibliotekets fel att den boken är så populär?

Visst är böckerna på biblioteket en viktig informationskälla, men den information som kan hittas på nätet är ett självklart komplement. Och att valhänt sitta hemma och söka sig fram på gratisresurserna på internet, som dessa artikelförfattare föreslår, i stället för att besöka biblioteket, det verkar dumt när det är just via biblioteket man får tillgång till de verkligt intressanta och kvalitativa (betal)databaserna på nätet. Och dessutom kan få hjälp av välutbildad personal!

I den  undersökning som artikelförfattarna gjort jämförs alltså 20 samhällspolitiska böcker utgivna under de senaste 10 åren, varav 10 kan anses skrivna ur ett vänsterperspektiv och 10 ur ett högerperspektiv.  När man tittar lite mer generellt på vilka som står som författare till de samhällspolitiska böcker som ges ut idag, är det lätt att konstatera att de "vänstervridna" böckerna ofta är skrivna av journalister och samhällsdebattörer och vänder sig till en bred publik, medan de "högervridna" är skrivna av forskare, ofta på fackspråk. Om boken vänder sig till en bred eller en smal grupp av medborgare är naturligtvis ofta avgörande vid inköp, och framför allt vid beslut om antal exemplar. Vad jag kan se har varken Magnus Henrekson eller Assar Lindbeck ("höger"-skribenter) skrivit mer än någon enstaka bok under den senaste 10-årsperioden, som kan anses vända sig till en bredare publik. Väldigt lite av deras produktion finns ö h t på svenska. Den "grundbok" i internationell ekonomi av Harry Flams, som också nämndes i artikeln visar sig i själva verket vara ett läromedel med undertiteln: "Lärobok för gymnasiet". Läromedel är det skolans uppgift att förse sina elever med. Folkbiblioteket skall komplettera med bredvidläsningslitteratur och fördjupningslitteratur. Läromedelsutgivningen i Sverige är enorm (här finns pengar att tjäna!) och biblioteken kan självklart bara köpa in enstaka sådana titlar. Tyvärr måste jag konstatera att det ges ut få samhällspolitiska böcker skrivna ur ett liberalt högerperspektiv och som vänder sig till en bred allmänhet * och ännu färre som tidningar, TV och andra massmedier finner tillräckligt intressanta för att lyfta fram.

DN-artikeln som försåtligt vred på perspektivet var nog mest ett propagandainlägg i en utgivningsdebatt ,och borde kanske i stället riktat sig till de svenska förlagen. Tyvärr kom slaget mot vår yrkeskår i stället.  Men det är ju ett välkänt gammalt trick att ta till i trångmål: skjut budbäraren!

Barbro Borg


............................................
Barbro Borg, bibliotekschef
Solna stadsbibliotek
mailto:[log in to unmask]
tel 08- 734 27 40, 070-3999672
.............................................

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager