LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetpropositionen Utbildningsdepartementet
From: Harnesk Jakob <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Oct 2002 11:30:04 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (150 lines)


hej alla,

följande står att läsa i Utbildnigsdepartemenetets del av dagens
budgetprosition, rykande färskt:

Om skolbibliotek
Sid 33:
För framför allt elever från hem utan lästraditioner
spelar välfungerande skolbibliotek en
central roll för att stimulera läsintresset. För att
öka detta intresse anser regeringen att det behövs
fler skolbibliotekarier och läspedagoger i
skolan. Det är möjligt för kommunerna att utnyttja
statens stöd till personalförstärkningar i
skola och fritidshem för detta ändamål. Regeringen
höjer dessutom inköpsstödet till folk-
och skolbiblioteken med fyra miljoner kronor
2003 (se Politikområde Kultur, utgiftsområde
17). Att läromedlen i vid mening är moderna,
aktuella och av hög kvalitet är en viktig kvalitetsfråga
som bör uppmärksammas i alla skolors och
kommuners kvalitetsredovisningar.

Sid 70-71
Skolbibliotek
Den pedagogiska miljön från förskolan och
framåt är avgörande för elevernas språkutveckling
liksom behovet av en variation av olika
läs- och skrivmiljöer. Det finns också ett ökande
behov av att kunna orientera sig i informationsflödet,
att kunna granska och värdera
information och att arbeta problemlösande. Som
ett resultat av den nationella kvalitetsgranskningen
fick Skolverket 1999 regeringens uppdrag
att stödja arbetet med språkutveckling med
inriktning på att förbättra läs- och skrivmiljöerna
i skolan samt att förstärka och utveckla skolbibliotekens
pedagogiska roll. Inriktningen på
detta arbete är bl.a. att utveckla skolbibliotekens
pedagogiska funktion och fokusera på deras roll i
ett undersökande, elevaktivt och språkutvecklande
arbetssätt.
Regeringen anser att en ökning av resurserna
till personal i skolbiblioteken skulle betyda
mycket för stimulans till läsning. Det är möjligt
för kommunerna att utnyttja statens stöd till
personalförstärkning i skola och fritidshem för
detta ändamål.

Sid 123:
Om högskolebibliotekens anslag:
7.2.11 Kostnader för lokaler och bibliotek
Lokaler
I regleringsbreven för budgetåret 2001 har
regeringen begärt uppgifter från universiteten
och högskolorna avseende finansiering av
biblioteksverksamheten vid respektive lärosäte.
Av årsredovisningarna framgår att
kostnaderna för biblioteksverksamheten
inklusive lokaler varierar mellan 1,7 procent och
6,5 procent, exklusive de konstnärliga
högskolorna. I genomsnitt var andelen 3,1
procent av lärosätenas omslutning. Andelen har i
stort sett varit oförändrad under perioden 1999-
2001. Biblioteksverksamhetens kostnader vid de
konstnärliga högskolorna var i genomsnitt 1,4
procent av omslutningen under perioden 1999-
2001.Sid 256-257:
OM KB, BIBSAM, Nätuniversitet:
Inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
ligger Kungl. biblioteket (KB) och Statens
ljud- och bildarkiv som i enlighet med lagen om
pliktexemplar (1993:1392) ansvarar för tillvaratagande
av nationellt publicerade dokument respektive
ljud och rörliga bilder.

KB är både ett humanistiskt forskningbibliotek
och Sveriges nationalbibliotek med nationellt
ansvar för insamlande, bevarande och tillhandahållande
av vårt kulturarv som består av tryckt
material såsom böcker, tidningar, tidskrifter, affischer,
etc. KB har även till uppgift att samordna
och utveckla informationsförsörjningen till högre
utbildning och forskning. Denna verksamhet
bedrivs vid KB:s avdelning BIBSAM. Sedan
1990-talet har BIBSAM på olika sätt arbetat aktivt
med att stödja bibliotekariernas pedagogiska
roll i att lära studenter söka, värdera och välja
information. BIBSAM har under året utarbetat
ett förslag för att ge studenter inom ramen för
Sveriges Nätuniversitet tillgång till ett informationsutbud
och bibliotekstjänster som är likvärdiga
dem som erbjuds campusstudenter. Regeingen
ser positivt på myndighetens initiativ.

Regeringen har under 2000-2002 gett särskilda
bidrag för att subventionera högskolebibliotekens
övergång från prenumerationer av vetenskapliga
tidskrifter i pappersform till digitala
tidskrifter. BIBSAM:s statistik visar att för de
titlar som ingår i BIBSAM:s licensavtal har
antalet prenumerationer av de tryckta versionerna
minskat med ca 80 procent under treårsperioden.
Samtidigt har leverantörernas priser på
tidskrifter i tryckt form ökat med 18 procent
under perioden, därtill kommer den svenska kronans
negativa värdeförändring. Prisutvecklingen
för de elektroniska tidskrifterna ligger generellt
under nivån för de tryckta tidskrifterna.
Antalet tryckleveranser till KB visar inte någon
tendens att minska. Ca 225 000 trycksaker
levereras per år. Den snabba tekniska utvecklingen
gör pliktleverantörerna till en stor och heterogen
grupp. Under 2001 färdigställdes ytterligare
3 670 hyllmeter magasinsutrymme som är
avsett att täcka tio års behov av utrymme för
tryckleveranser.
KB konstaterar att slitaget på samlingarna är
stort, vilket ger ett stort behov av bevarandeinsatser.
I dagsläget styrs åtgärderna av användningsfrekvensen
och akuta insatser prioriteras
framför ett mer långsiktigt bevarande.
KB:s interna system för utlåning, Regina, som
syftar till att effektivisera KB:s interna verksamhet
samt öka tillgången till KB:s interna samlingar
har under 2001 givit goda resultat och
rymmer numera även fjärrlåneverksamheten.


I all hast,
Jakob
Jakob Harnesk
Concept Manager
PrioInfo - ett företag i BTJ-gruppen
Prästgårdsgatan 1, P O Box 1528
SE-172 29 Sundbyberg
Tel: +46 (0)8 564 885 03 (OBS! Nytt tel.nr!)
Mobiltel: +46 (0)70 508 18 35
Fax: +46 (0)8 652 81 15
E-mail: [log in to unmask] (OBS! Ny e-postadress)

Gör gärna ett besök vår nya webbplats! http://www.prioinfo.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager