LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Uppsatser från BHS (långt meddelande)
From: Carina Waldén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 3 Oct 2002 14:05:21 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (288 lines)


Hej!

Det har framkommit önskemål om att en förteckning över magister- och
kandidatuppsatser från Biblioteks- och
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan skickas ut via BIBLIST.
Sist i detta meddelande finns därför en sådan för de uppsatser som
hittills färdigställts under 2002.

Årsvisa förteckningar över uppsatserna finns alltid på webben. Där
finns också abstract för varje uppsats, uppgift om man kan köpa
uppsatsen och i en del fall länk till uppsatsen i PDF-format.

Adressen till indexsidan är: http://www.hb.se/bhs/uppsindx.htm
Direktadress till 2002 är: http://www.hb.se/bhs/upps-02.htm

Önskar du köpa uppsatser kan du kontakta mig via e-post
([log in to unmask]).

Vänliga hälsningar
/Carina Waldén
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Högskolan i Borås
www.hb.se/bhs/

********************************************

Magisteruppsatser 2002

Nr 1: Per Hedlund
XML i praktiken: En studie om erfarenheterna av en deskriptiv
uppmärkningstyp

Nr 2: Johanna Adamsson, Maria Hultqvist
Phibi: Arbetslivsbibliotekets interaktiva referenstjänst online - en
fallstudie ur ett förändrings- och kommunikationsteoretiskt perspektiv

Nr 3: Kristofer Gren
Bilden av kvinnan i Library of Congress Classification - En genusstudie
av Library of Congress Classifications första och senaste upplaga

Nr 4: Marianne Larsson
Bibliotekens roll i det livslånga lärandet

Nr 5: Annakarin Lindberg
Facklitteratur för barn - ett försök till analysmodell

Nr 6: Bodil Alvarsdotter
Barnbokens kön - Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på
marknaden

Nr 7: Elisabet Svahn, Åsa Zetterling
Doktorander i fysik söker information : en intervjuundersökning av
forskarens första tid som informationssökare

Nr 8: Eva Forsberg, Kirsi Peltonen
Internetetik på bibliotek

Nr 9: Johan Eklund, Anders Stenström
En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion

Nr 10: Ann-Sofie Nilsson
Bilder av informationssamhället: En undersökning av några större
svenska dagstidningars användning av begreppet "informationssamhälle"
1995-2000.

Nr 11: Magnus Cadier
Dokumenttypers prioritering på folkbibliotek

Nr 12: Fredrika Fick, Anna Öjeheim
Materialurval på Internet: en undersökning av hur länkkataloger på
Internet utför sitt materialurval.

Nr 13: Anna Berling
Valfrid Palmgren och vägledning på biblioteken i folkbildningens
Sverige.

Nr 14: Elna Andersson, Malin Utter
Be Wise - condomise: a study in Botswana on the spread of AIDS
information and how the information is being received

Nr 15: Linda Andresén, Liselott Anneflod
Klassifikationssystem på webben: Traditionella och nya

Nr 16: Monika Wilhelmsson
Informationssökning för barn och ungdomar - politiska dokument och
konkret verksamhet

Nr 17: Lars Jonsson
Söktjänster för akademiskt bruk: En utvärdering av Google och Argos med
frågor från en akademisk ämnesdisciplin

Nr 18: Karin Nilsson
Insamling och hantering av omvärldsinformation: en studie av ett
tjänsteföretag

Nr 19: Magnus Velander
Industriforskning och informationssökning: en användarstudie av en
grupp forskare vid ABB Corporate Research

Nr 20: Anneli Carlsson, Madeleine Odén-Göranson
Studenter och informationssökning - Fem studenters upplevelser av
informationssökning i samband med uppsatsarbete

Nr 21: Maria Nielsen, Maria Olofsson
"...alltså vad menar du egentligen med informationssökning?..." : En
undersökning av lärarstudenters utbildning i informationssökning och
skolbibliotek

Nr 22: Veronica Johansson
Bättre en bok i handen än tio på nätet? En studie av författares och
förlags attityder till elektronisk publicering av skönlitteratur

Nr 23: Louise Norman
ABF som folkfostrare: 1920-1949

Nr 24: Sandra Falk, Jenny Åhman
Filter = censur? En enkätundersökning om bibliotekariers rätt att
begränsa information med hjälp av datorfilter.

Nr 25: Ann-Katrin Perselli
Teknologistudenter och informationshantering - en studie om
informationskompetens vi
d Linköpings Tekniska högskola influerad av
grounded theory

Nr 26: Johanna Andersson
All the Web, Alta Vista och Google: en effektivitetsstudie av tre
söktjänster på webben.

Nr 27: Stina Jonsson, Ingrid Svensson
Högskolestudenters upplevelser av folkbibliotekariers bemötande och
kunskap

Nr 28: Marie Eriksson, Britt-Marie Jonth
Integrerade folk- och skolbibliotek. En studie av två tänkbara
organisationer.

Nr 29: Anna Eriksson
Referenssamtalet med barn : förhållningssätt och bemötande. Fem
intervjuer med barnbibliotekarier

Nr 30: Sara Brissman, Sara-Lena Wiktor
Folkbildning i förändring? En studie kring ABF:s och IOGT/NBV:s
folkbildning från år 1894-1999.

Nr 31: Cecilia Herdenstam
Library anxiety: en undersökning av psykologiska aspekter kring
studenters upplevelser av sitt universitetsbibliotek

Nr 32: Ulrika Samuelsson
En buss kommer lastad - En undersökning av vilken roll bokbussen spelar
för grundskollärares undervisning

Nr 33: Annika Olsson, Kerstin Olsson
Alternativ hylluppställning: en undersökning av hylluppställning och
biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek.

Nr 34: Maria Gullberg, Anne Heikkilä
URLen som förbindelselänk: en utvärdering av URLers pålitlighet som
åtkomstmetod mellan webbresurs och bibliografisk post i LIBRIS och
NetSök

Nr 35: Mats Sjölin
Bibliotekariens kunskap: en diskursanalys

Nr 36: Laura Järvinen, Senka Smailovic
Filmkatalogisering: en behovs- och regelanalys

Nr 37: Ing-Marie Hassel
Skönlitteratur på skärm: En explorativ undersökning om "e-boken" och
dess konsekvenser för litteratursamhället

Nr 38: Lina Karlsson, Linda Malm
Elektroniska vetenskapliga utgåvor av skönlitteratur på webben - en
studie av hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet.

Nr 39: Katrin Fredrikson
Automatisk indexering på webben - en studie av sökmotorn HotBot

Nr 40: Victoria Fareld
Kunskapens konstellationer: om ämnesanalys och tvärvetenskaplighet

Nr 41: Josefine Andersson
Typer av sökfrågor på webben: En effektivitetsstudie

Nr 42: Therese Emilsson
Att tillgängliggöra kvalitetskontrollerade Internetresurser: en studie
av två ämnesportaler och två samverkansprojekt

Nr 43: Sofia Sternberg
Abstract för rättsfall - ett alternativ till rättsfallsrubriken?

Nr 44: Johanna Palmén
Att tala för döva öron. Döva och hörselskadade studenter om bibliotek,
information och kultur

Nr 45: Sofia Carlenberg
Ett kulturcentrum i Ulricehamn?

Nr 46: Dobrila Pejic
Att läsa under krig: En studie över läs- och biblioteksvanor bland
läsvana invånare i staden Tuzla (Bosnien och Hercegovina) och
böckernas status under krigsåren 1992-1995

Nr 47: Nina Ström
Med informationskompetens som mål - en studie av den pedagogiska
verksamheten på Karolinska Institutets bibliotek

Nr 48: Ida Ross
Konstupplevelsen, platsen och företeelsen: Tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek

Nr 49: Mikaela Lirberg, Anna-Karin Skoglund
"Ett vittert fruntimmer". En studie av boktryckaränkor och speciellt
fru Fougt

Nr 50: Jenny Andersson, Pernilla Zweiacker
"Debutanter, fräsiga irländare och manliga amerikanska författare": Om
urval och inköp av skönlitteratur på svenska folkbibliotek.

Nr 51: Eva Danielsson
"Nytta vet jag inte om vi har, men vi har roligt i alla fall": En
studie av äldres IT-användning

Nr 52: Åsa Lundgren
Användarutbildning på webben

Nr 53: Gunilla Svensson
Talboksskifte med DAISY som mål - en kvalitativ undersökning av sex
folkbibliotek

Nr 54: Gunilla Halvarsson
Kritiker debatterar: en undersökning av litteraturkritikens debatter i
Sverige under 1980- och 1990-talen

Nr 55: Annette Andersson, Victoria Nore
Biblioteksrummets förmedlande roll - en studie av Malmö stadsbiblioteks
ungdomsavdelning

Nr 56: Anna-Klara Aronsson
Författare på kristna förlag - en intervjuundersökning

Nr 57: Jenny Andersson
Användarutbildning vid högskolebibliotek: en intervjustudie med
utbildningsansvariga bibliotekarier

Nr 58: Annika Eliasson
Indexering av skönlitteratur i teori och praktik: vad kan forskning

inom biblioteks- och informationsvetenskap och litteraturvetenskap
tillföra praktiken?

Nr 59: Sara Perleroth, Alina Piekart
Den svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet

Nr 60: Carola Falk
Gymnasieelevers intresse för tecknade serier
Nr 61: Åse Hedemark, Jenny Hedman
Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre
bibliotekstidskrifter

Kandidatuppsatser 2002

Nr 1: Katrin Andersson
Boken - ett stöd i livets slutskede

Nr 2: Sanna Yuen
"Bara det att jag tycker att det är ganska bra i skolbiblioteket" - en
undersökning av gymnasieelevers åsikter och användning av sitt
gymnasiebibliotek

Nr 3: Ann Östman
Gallring av böcker på svenska folkbibliotek idag - hur kan den se ut?
Några exempel.

Nr 4: Fredrik Rasmusson
"Känner du dig välkommen?" - En undersökning om användares upplevelser
och åsikter av miljön och servicen i Högskolebiblioteket i Halmstad

Nr 5: Ulf Georgson
Hur läser du? Om några iraniers läsning på svenska respektive persiska

Nr 6: Ulrika Gabrielsson, Carina Gerdin
Stads- och kommunarkivariers informationsbeteende i yrkesutövandet.

Nr 7: Ann-Sofie Klason
På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för människor med
dyslexi?

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager