LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Funksjonskrav til bibliografiske poster
From: Mats Dahlström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 11 Oct 2001 13:50:09 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


Tack till Johannes Rudberg för tipset om FRBR på norsk. Det föranledde mig att ta en förnyad titt på det intressanta verket. Jag hoppas ni ursäktar ngn hastig reflektion nedan om innehållet, fast jag väl är medveten om att det finns andra kanske mer specifika fora för detta. Men det vore verkligen mycket skoj att hitta fler bland BIBLISTs prenumeranter som till äventyrs funderat "kritiskt" kring FRBR, och det är därför jag fräckt tar chansen. För er som gäspar över allt detta ordande nedan finns ju delete-knappar. Skulle ngn dock vilja kommentera och diskutera mina funderingar, lämnar jag upp till denna/-e att avgöra om kommentarerna kan äga generellt BIBLIST-intresse eller om det är bäst att sköta diskussionen "offlist".

I. Jag slås framför allt av hur starkt kopplad rapportens begreppsvärld är till just tryckkulturens fysiska föremål, trots att rapporten i inledningen slår fast ambitionen att "(...) be comprehensive in terms of the range of materials, media, and formats that are covered. The study group drew on a wide range of sources identifying data pertaining to textual, cartographic, audio-visual, graphic, and three-dimensional materials; to paper, film, magnetic tape, and optical media; and to acoustic, electric, digital, and optical recording modes." (s. 4) Då har man också tidigare (s. 1) uttryckligen sagt att rapporten är tillkommen bl.a. för att möta de nya mediernas villkor: "there has been an increasing need to adapt cataloguing codes and practices to accommodate change resulting from the emergence of new forms of electronic publishing, and the advent of networked access to information resources." 

Denna ambition att täcka fler medietyper än tryckkulturens når väl knappast ända fram? FRBR är förstås, som så många andra normerande dokument av det här slaget, i praktiken en Prokrustessäng för dokument, ihopsnickrad efter det tryckta pappersdokumentets mått, och en stötesten är verkligen i vilken utsträckning systemet fungerar för skriftligt material tillkommet utanför den tryckta sfären. Ett ledigt exempel från äldre tid är förstås handskriftsepoken - där FRBR utgår från en serie mer el mindre identiska exemplar (items) som ingår i en manifestation av ett verk, kan det tvärtom föreligga avsevärda skillnader mellan olika exemplar inom enskilda manifestationer. Det enskilda exemplaret är inom handskriftskulturen unik och individuell på ett helt annat sätt än motsvarande inom tryckkulturen. Ett annat bevis på tryckkulturens hegemoni i denna rapport är att frågor som rör format och varierande semiotiska och fysiska framträdelseformer behandlas som insignifikanta, oproblematiska undantag. Och än intrikatare blir problemen om man vill ta sig an digitalt material - framför allt beroende på att FRBR tycks räkna med att exemplar (items) av samma manifestation är identiska. Här finns som jag ser det två viktiga omständigheter: 1. i produktionsfasen av ett digitalt dokument sammanfaller manifestation och exemplar, medan antalet exemplar ökar varje gång manifestationen "konsumeras" ; 2. det kan råda väsentlig skillnad mellan olika exemplar av samma manifestation (tänk bara på ett skenbart enkelt exempel, där herr A sitter med utskriften av en HTML-artikel och fru B med den digitalt "levande" HTML-filen inkl. alla uppmärkningstaggar. A har artikeln tillgänglig i "2D", B i "3D", men det skulle väl ändå av IFLA räknas som exemplar av samma manifestation? Men sitter herr A och fru B med *samma eller olika* exemplar? Och i det senare fallet: i precis vilket skede kan man börja tala om olika exemplar? Om artikeln också innehåller ett stort antal hyperlänkar och metadata och skrivs ut på laserskrivare, kan då inte skillnaden mellan å ena sidan det "aktiva" digitala dokumentet och å andra sidan det pappersdokument som utskriften utgör, anses vara så pass signifikant, att vi har att göra med inte bara skilda manifestationer utan t.o.m. skilda uttryck av verket? Jag återkommer också nedan till detta.

II. Några andra iakttagelser: 3. En manifestation består i digital miljö av flera diskreta, autonoma lager : 4. Ett "exemplar" bestående av en datafil kan de facto vara en "delmängd" av olika manifestationer av ett uttryck (FRBR: expression) av ett verk ; 5. Är inte en del av problemet det faktum att ett digitalt exemplar helt enkelt inte är fixerat (och inte heller en digital manifestation), utan kan ha flera framträdelseformer beroende på de villkor och begränsningar som råder i aktuellt visningsverktyg?

III. Textbegreppet tycks inte FRBR vilja ta i med tång...

IV. Gränsen mellan verk och uttryck är suddig - men det kanske den måste vara? När övergår en variation av ett verk från att vara ett uttryck till att bli ett nytt eget verk? I svaret på den frågan faller FRBR in i juridikens synsätt och talar om att ett nytt verk uppstår när variationen involverar ett väsentlig inslag av självständig intellektuell eller konstnärlig ansträngning - jämför med juridikens verkshöjd och talet om "resultatet av en andlig skapande insats". Så här står det i FRBR s. 17: "... when the modification of a work involves a significant degree of independent intellectual or artistic effort, the result is viewed, for the purpose of this study, as a new work." Och i praktiken? FRBR exemplifierar: "Thus paraphrases, rewritings, adaptations for children, parodies, musical variations on a theme and free transcriptions of a musical composition are considered to represent new works. Similarly, adaptations of a work from one literary or art form to another (e.g., dramatizations, adaptations from one medium of the graphic arts to another, etc.) are considered to represent
new works. Abstracts, digests and summaries are also considered to represent new works."

Här finns naturligtvis åtskilligt smått och gott att diskutera: "a significant degree of ...effort" är ju t.ex. besvärligt oprecist. (Men så är väl kanske bibliografin till slut en konstform lika mycket som en vetenskap ...) Vidare: "adaptations of a work from one literary or art form to another" utgör ett nytt verk, men hur är det med muntliga uppläsningar? Återberättanden? Textkritiska utgåvor? Innebär det en adaptation från en litterär form till en annan? Om allt detta faller tillbaka på hur pass mycket modifikationen kan sägas vara ett uttryck för "significant degree of independent intellectual or artistic effort", vilar FRBR tydligt - avsiktligt? - på juridikens verkshöjd.
Innebär en representation av ett verk via scanning och påföljande OCR-behandling, där verk-som-bild övergått till verk-som-(maskinläsbar)text att vi fått ett nytt verk, därför att vi övergått från ett "modus" till ett annat? 

V. Begreppet uttryck (expression) äger också i sig sina problembarn. "An expression is the specific intellectual or artistic form that a work takes each time it is "realized." Expression encompasses, for example, the specific words, sentences, paragraphs, etc. that result from the realization of a work in the form of a text, or the particular notes, phrasing, etc. resulting from the realization of a musical work. The boundaries of the entity expression are defined, however, so as to exclude aspects of physical form, such as typeface and page layout, that are not integral to the intellectual or artistic realization of the work as such."

Men mot detta sistnämnda kan väl hävdas, att typnitt, teckenstorlek, färg, papper och andra "paralingvistiska" fenomen mkt väl kan vara signifikanta (i bet. meningsbärande) ur det intellektuella upphovets perspektiv, kan t.o.m. vara direkt skapat och styrt av upphovsmannen, och det bör kanske finnas ett möjligt utrymme för inklusion av detta i "uttryck"? Jodå, och det finns det, problemet är snarast att den reservationen gör termen nästan meningslös - till slut blir i t.ex. digital miljö i stort sett varje framträdelse ett eget och nytt "uttryck". Så här skriver FRBR (s. 19): " Inasmuch as the form of expression is an inherent characteristic of the expression, any change in form (e.g., from alpha-numeric notation to spoken word) results in a new expression. Similarly, changes in the intellectual conventions or instruments that are employed to express a work (e.g., translation from one language to
another) result in the production of a new expression. Strictly speaking, any change in intellectual or artistic content constitutes a change in expression. Thus, if a text is revised or modified, the resulting expression is considered to be a new expression, no matter how minor the modification may be."

Här blir det faktiskt problematiskt, om vi fäster uppmärksamheten på digital miljö, där den oupphörliga "vandringen" mellan olika representations- eller framträdelseformer i olika "semiotiska" system ("lager") i så fall väl kan sägas hela tiden generera olika uttryck? Fast visst - det faller i grund och botten tillbaka på hur vi skall tolka uttrycket "change in intellectual or artistic content". Det är kanske inte andemeningen i FRBR att herr A och fru B i exemplen ovan skall sägas sitta med varsitt uttryck av ett verk (t.ex. en webbartikel), men det kan faktiskt bli en extrem följd av att FRBR i grund och botten i sin begreppsapparat trots allt utgår från fixerade (tryckta) dokument, och inte tillräckligt beaktar möjligheten till varierande framträdelseformer inte bara av samma verk, eller av samma uttryck (expression), ej heller bara av samma manifestation, utan t.o.m. av samma exemplar (item)!

Eller är det klokast att snarast ta fasta på det FRBR skriver (s. 22) om "stat" (state): "Changes that occur deliberately or even inadvertently in the production process that affect the copies result, strictly speaking, in a new manifestation. A manifestation resulting from such a change may be identified as a particular "state" or "issue" of the publication." Har vi i exemplet med A och B ovan därför kanske att göra med olika "stater" av ett verk? Kan man säga det? Samtidigt skriver FRBR, och här är åter trycktänkandet tydligt: "Changes that occur to an individual copy after the production process is complete (e.g., the loss of a page, rebinding, etc.) are not considered to result in a new manifestation. That copy is simply considered to be an exemplar (or item) of the manifestation that deviates from the copy as produced." - Men detta utgår alltså från avslutade, "diskreta" (tryck)editioner och beaktar inte det faktum att digitala dokument blir föremål för ett slags produktionsprocess vid *varje* visning / läsning.

VI. Slutligen: känns inte den hierarkiska strukturen i FRBR aningen rigid, där alltså ett exemplar blott representerar *en* manifestation, som i sin tur bara förkroppsligar *ett* uttryck, som i sin tur bara kopplas till *ett* verk? M.a.o.: Kan man tänka sig förekomsten av ngt uttryck / version, där kontexten (t.ex. katalogiseringssyfte) avgör vilket verk (av flera möjliga) det skall sägas representera?

Jaja... Det vore roligt med synpunkter - här eller offlist, som sagt. Tack för ert tålamod, eller för att citera Lou Burnard: "Thanks for listening, if you have been."

/ Mats D


Mats Dahlström, PhD student and lecturer
Swedish School of Library and Information Studies
Univ. College of Borås / Univ. of Gothenburg, Sweden
[log in to unmask] ; +46 33 16 44 21 ; http://www.adm.hb.se/personal/mad/
The history of structuralism is one from Saussure to not saussure.
(Malcolm Bradbury)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager