LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria_fjärrlån
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 24 Feb 2000 01:56:57 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (307 lines)


Eftersom mitt senaste inlägg skrevs i stor hast var det vissa nyanser och
förtydliganden som inte kom med. Jag ber Paul Erlandsen och övriga läsare om
överseende för detta, och bifogar därför en reviderad och något utvidgad
version av inlägget nedan.

Hälsningar, Mattias Brundell

----------------------------------------------------------------------


Svar till Poul Erlandsen:


Hej Poul ! Tack för klarläggandet. Jag missade av allt att döma
förtydligandet rörande fjärrlånehanteringens organisation när jag läste
igenom BIBSYS beställningsinformation härom kvällen. Å andra sidan tycker
jag fortfarande att det är bra att låntagarna kan beställa lån direkt i
BIBSYS, och att denna möjlighet omfattar samtliga deltagande bibliotek (även
om nu administrationen av fjärrlånen sköts av det bibliotek man är
registrerad låntagare hos).

Det framstår åtminstone för mig som en rätt given praktisk
Internettillämpning att koppla funktioner för direkt beställning av
slutanvändarna - allmänhet, studenter och forskare - till de WWW-versioner
av samkataloger av BIBSYS, DANBIB:s och Libris typ som kan nås från varje
Internetansluten dator.

Detta innebär bl a att tröskeln drastiskt sänks för att de offentliga
bibliotekens litteraturbestånd skall lånas ut, och förhoppningsvis komma
både den enskilde låntagaren och - i förlängningen - samhället till nytta.
Som Jan Nilsson nämner i sitt senaste inlägg, visade en undersökning att c:a
20% av Lunds universitetsbiblioteks nyförvärv i öppen samling inte hade
lånats ut under de tre år som omfattades av undersökningen. Kanske hade
andelen "hyllvärmare" varit betydligt lägre om beställningar varit möjliga
att göras direkt av låntagarna själva i Libris WebSök?! Jag föreställer mig
att detta är en situation som inte är unik för Lunds unversitetsbibliotek,
utan att liknande förhållanden råder vid andra större universitetsbibliotek,
vissa specialbibliotek och kanske även större folkbibliotek i både Sverige
och Danmark.

När katalogposterna - som i Libris WebSök - förses med tydliga och klara
beståndsredovisningar bortfaller, så vitt jag kan förstå, mycket av behovet
av att fjärrlåneavdelningarna skall effektuera beställningarna. Av egen
erfarenhet vet jag att detta väldigt ofta handlar om ett i grunden onödigt
dubbelarbete, som tar mycket tid i anspråk, och som låntagarna lika gärna
kan utföra själva, när de väl sökt fram de titlar de är intresserade av.
Däremot finns det säkert goda skäl för att bibehålla ordningen med att låta
låntagarnas "egna" bibliotek ansvara för själva utlämningen av inkomna
fjärrlån.

Av de skäl som Kjell Nilsson anför - och som rimligtvis inte enbart har
relevans för svenska förhållanden - är det dock önskvärt att beställningarna
inte koncentreras till ett fåtal bibliotek.

För Libris del utgör i alla händelser den alfabetiskt upplagda
sigelpresentationen i fjärrlånerutinen för närvarande en inbyggd svaghet i
systemet. De bibliotek som ligger först på listan torde rimligtvis få motta
oproportionerligt många fjärrlånebeställningar.

Detta förhållande kommer i så fall med all säkerhet att förstärkas om
låntagarna får möjlighet att lägga in egna beställningar i systemet. P g a
bristande kunskaper - eller av rena bekvämlighetsskäl - skulle de sannolikt
välja att i än högre grad lägga in beställningar (med eventuell remisskedja)
bland de första biblioteken på listan. Därför är det angeläget att siglerna
grupperas geografiskt. Samtidigt måste det tydligt göras klart för
låntagarna att beställningar i första hand bör riktas till bibliotek inom
den "egna" regionen.

Det bör i detta sammanhang tilläggas, att det rimligtvis bör finnas tekniska
lösningar för att se till att biblioteken vid den region man tillhör
presenteras först i sigelförteckningen, och därefter andra regioner
sorterade efter avstånd. T ex kan man ju tänka sig en modell där man måste
ange ett låntagarnummer hos det bibliotek som handhar utlämnandet av
beställda lån (i normalfallet något av beställarens lokala bibliotek) i
samband med inloggningsförfarandet i beställningsrutinen. Detta nummer kan
sedan kopplas till en för regionen anpassad sigelförteckning. Detta innebär
i så fall inte att möjligheterna till beställningar från avlägset belägna
bibliotek beskärs, men däremot att låntagaren ges ett incitament till att
skicka sin beställning till närmsta bibliotek som har en begärd titel
tillgänglig.

Kanske har man funnit en annan tillfredställande praktisk lösning på detta
problem i nya DANBIB?! Det kunde vara intressant att få litet information om
detta!

Det skall inte förnekas att det finns en betydande risk för att mängden
fjärrlån - till följd av lättsinniga beställningar - kanske ökar på ett sätt
som medför att de får karaktär av "gökunge" i den offentliga
biblioteksverksamheten, och därmed motverkar det yttersta ändamålet med
denna: en effektiv informationsförmedling till forskningens och
folkbildningens fromma. Likväl är det enligt min mening en risk som bör tas
under en generöst tilltagen försöksperiod, för att undersöka om detta är en
framkomlig väg att dra maximal nytta av de betydande samhälleliga
investeringar som utgörs av de offentliga bibliotekens litteraturbestånd.
Faller försöket väl ut, finns det ju mycket att vinna för alla inblandade
parter och samhället i dess helhet! Ur snäv bibliotekssynpunkt innebär det i
så fall att fler titlar lånas ut samtidigt som man kan frigöra resurser till
andra angelägna ändamål!

F ö undrar jag varför man i Danmark valt att införa den norska modellen för
fjärrlån. Har någon riktig utvärdering gjorts över effekterna av
beställningssystemet i BIBSYS inför beslutet?!

Jag är också nyfiken på hur pass representativ din åsikt är för de danska
bibliotekariernas inställning i frågan. Råder det delade meningar inom kåren
rörande värdet av den reform som inom kort kommer att genomföras i DANBIB,
eller finns det en klar majoritet för eller emot reformen?! Säkert är det
många av listans deltagare som är intresserade av detta!

Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket
                    Box 27842
                    115 93 STOCKHOLM

                    Tel. 08/4505653

                    E-post: [log in to unmask]

PS. Jag tycker att Martin Lindén har en klar poäng när han säger att man
måste dra nytta av de möjligheter den nya informationstekniken erbjuder för
att rensa bort pappershanteringen i fjärrlånehanteringen. Samtidigt uppnår
man ju en radikalt förbättrad insyn i processen, vilket bidrar till
möjligheterna att fatta rationella fjärrlånebeslut! DS.


>From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>   <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Fria_fjärrlån
>Date: Tue, 22 Feb 2000 09:25:36 +0100
>
>Hej
>
>Jeg er ikke norsk, men tillad mig at svare på spörgsmålet omkring
>fjernlån i BIBSYS alligevel. Bestillingsfunktionen fungerer således at
>slutbrugeren kan bestille materiale som findes registreret i BIBSYS, men
>bestillingen går til det bibliotek, hvor denne er registreret som låner,
>og altså ikke til det bibliotek, hvor materialet findes!
>Fjernlånspersonalet effektuerer bestillingen efter normale procedurer.
>
>I Danmark kommer vort nye "www.bibliotek.dk" til at fungere på samme
>måde. Den fälles samkatalog for folke- og forskningsbiblioteker DanBib
>bliver gratis for slutbrugeren. Alle indbyggere i hele landet vil kunne
>bestille, men fjernlånsbestillingerne kommer at gå til det bibliotek som
>bestilleren er registreret hos. Man kan naturligvis väre registreret som
>låner hos flere biblioteker, f.eks. hos sit lokale folkebibliotek samt
>hos et forsknings/universitetsbibliotek om man er student, og dermed
>placere bestillinger hos det bibliotek som yder den bedste service.
>Som jeg ser det, kommer dette ikke til at betyde
>rationaliseringsgevinster som kan anvendes til at reducere
>personaleressourcerne i fjernlånsafdelingerne - tvärtom! Vi kan uden
>tvivl se frem til en voldsom stigning i antallet af
>fjernlånsbestillinger når systemet sættes i drift om få måneder.
>
>Venlig hilsen
>
>Poul Erlandsen
>
>Mattias Brundell wrote:
> >
> > En av de stora förtjänsterna med Martin Lindéns förslag är, som han
>själv
> > nämner, att det kommer att minska belastningen på
>fjärrlåneavdelningarna, om
> > det genomförs.
> >
> > Förutsättningar finns därmed att överföra personella resurser från
> > fjärrlåneverksamhet till andra angelägna arbetsuppgifter, t ex successiv
> > inläggning i Libris och BURK - och därmed den svenska virtuella
>katalogen -
> > av det äldre bestånd som endast finns katalogiserat på kort, fiche o
>dyl.
> > (även om det naturligtvis är ett arbete på mycket lång sikt!).
> >
> > Ett intressant jämförelseobjekt existerar redan i form av vårt västra
> > grannlands motsvarighet till Libris - BIBSYS. Där har man redan
>genomfört en
> > sådan reform. I BIBSYS tillåts nämligen låntagare med lånekort hos ett
> > BIBSYS-bibliotek att göra egna fjärrlånebeställningar direkt.
> >
> > Information om detta finns på:
> >
> >      http://www.bibsys.no/om/laan.htm
> >
> > Visserligen är tydligen fjärrlån inom Norge tydligen inte alltid gratis
>(jfr
> > det sista stycket: "Vær oppmerksom på at både artikkelkopier og boklån
>kan
> > koste noe, avhengig av hvilket forhold du har til biblioteket, og hvor
> > publikasjonen lånes fra. Spesielt kan lån fra utlandet koste noe"). Men
> > likväl kunde det vara intressant att få veta litet mer om vilka effekter
> > denna reform fått. Hur pass vanligt förekommande är egentligen direkta
> > fjärrlåneställningar i BIBSYS från "vanliga" låntagare?! Om
>omfattningen är
> > någorlunda stor, har i så fall de deltagande biblioteken dragit nytta av
>de
> > rationaliseringsmöjligheter som står till buds?! Vilka fördelar och
> > nackdelar i övrigt har reformen medfört?! Om t ex någon av listans
>norska
> > deltagare skulle kunna redogöra för läget vore det tacknämligt!
> >
> > Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
> >           Tekniska museet
> >           Biblioteket
> >           Box 27842
> >           115 93 STOCKHOLM
> >
> >           Tel. 08/4505653
> >
> >           E-post: [log in to unmask]
> >
> > >From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
> > >Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> > >   <[log in to unmask]>
> > >To: [log in to unmask]
> > >Subject: Re: Fria_fjärrlån
> > >Date: Sat, 19 Feb 2000 21:23:48 +0100
> > >
> > >Hej
> > >
> > >Allt det här låter mycket vackert och vi får hoppas att inte
>svårigheterna
> > >ökar att få tag i litteratur, som bevisligen finns utanför ens
>närområde.
> > >
> > >Ett annat problem är att en del bibliotek börjat med rutinen att köpa
>in
> > >den bok som låntagaren önskar, varvid man samtidigt meddelar låntagaren
> > >detta. Biblioteket gör i det här fallet inget fjärrlån av boken ifråga.
>Det
> > >här förorsakar i många fall långa väntetider, beroende på leverantör
>och
> > >postgång. Låntagaren tar kontakt med biblioteket och får då
>upplysningen
> > >att boken skall köpas in och att han bör vänta. Det här gör ingen glad.
> > >
> > >I denna tid med elektroniska köp och beställningar av varor så borde vi
> > >inrikta oss på att också utnyttja online-tekniken fullt ut. Vi bör
>prova
> > >på att ge alla låntagare rätten att själva beställa den litteratur de
>vill
> > >ha över nätet. Om den nya Z39.50 standarden kommer igång kommer det ge
>alla
> > >möjlighet att se var den bok man vill ha finns inne för lån, och rikta
>sin
> > >beställning mot dessa bibliotek, varvid beställningen då först skall gå
> > >till närmaste bibliotek med ej utlånat exemplar i ev remisskedja.
> > >   När Libris kommer igång med det nya fjärrlånesystem man är i färd
>med
> > >att upphandla kommer detta att minska arbetsbelastningen på
> > >fjärrlåneavdelningarna om man ger låntagarna rätten att beställa
>direkt.
> > >Det gäller då främst arbetet med att belägga var önskade böcker finns
> > >tillgängliga.
> > >
> > >Detta och samarbetet med BURK kommer att ge mycket snabbare leveranser
>av
> > >önskad litteratur.
> > >
> > >Om du inte kommer in på den länk som finns i Mattias brev så gå in på
> > >http://www.sab.se/  och klicka på AKTUELLT och sen på PRESSMEDDELANDE.
> > >
> > >Hälsningar
> > >
> > >Martin Lindén
> > >Systems Librarian
> > >Royal Institute of Technology Library
> > >100 44 STOCKHOLM
> > >Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
> > >http://www.lib.kth.se
> > >"I don't believe it" said Victor Meldrew
> >
> > ______________________________________________________
> > Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>
>--
>*************************************************************************
>* Poul Erlandsen
>*
>*
>*
>* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept.
>*
>* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education
>*
>* Postbox 840              PO Box 840
>*
>* 2400 København NV           DK-2400 Copenhagen NV
>*
>* Danmark                Denmark
>*
>*
>*
>* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext
>2306*
>* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16
>*
>* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82
>*
>* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/
>*
>*************************************************************************

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager