LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: finlandssvenskt
From: Ingrid Svensson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 15 Feb 2000 17:17:02 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


Med anledning av de frågor som ställts i dagspress och på BIBLIST den
senaste veckan om KB:s finlandssvenska förvärv följer här en artikel av
riksbibliotekarien om

DEN FINLANDSSVENSKA LITTERATUREN OCH KUNGL. BIBLIOTEKET
Nationalbibliografi är ett begrepp som har ett hundratal år på nacken.
Avsikten med en nationalbibliografi är att den skall spegla och
registrera det egna landets kulturarv, som det tar sig uttryck i det
tryckta ordet. I pliktexemplarslagen anges formerna för hur det skall gå
till. I Sverige åligger det sedan länge landets tryckerier att leverera
materialet och Kungl. biblioteket att bibliografera/förteckna det. I
Finland har Helsingfors universitetsbibliotek detta ansvar, i Danmark
Det Kongelige Bibliotek, i Storbritannien British Library osv. Varje
land tar ansvar för sitt område och sin bibliografi. Det säger sig
självt att exempelvis Biblioteca Nacional i Madrid inte kan ansvara för
att förteckna all spanskspråkig litteratur. Inte heller kan British
Library registrera all engelskspråkig litteratur. KB upphörde i och med
ingången av år 2000 att trycka bibliografins veckoförteckning. Den
kommer endast att finnas tillgänglig i LIBRIS databas. Här finns också
den finlandssvenska litteraturen. Numera betyder dock nationsgränserna
inte så mycket då vi enkelt kan gå från den ena nationella databasen
till den andra. På senare år har utvecklingen gått dithän att man
samtidigt kan söka i den danska Danbib, den svenska LIBRIS och den
norska Bibsys och få ett gemensamt svar. Man kan således snabbt belägga
en skrift oavsett var den geografiskt hör hemma och även lokalisera var
den finns. Samarbetet mellan biblioteken världen över fungerar mycket
bra.
För forskaren och den intresserade allmänheten är utvecklingen till stor
nytta och tillgängligheten till informationen har ökat dramatiskt.
KB har ett ambitiöst och omfattande förvärv av finlandssvensk och annan
utländsk litteratur. Trots stora nedskärningar försöker KB på alla sätt
att vidmakthålla sitt förvärv. Det grundar sig på en förvärvsplan som
fastställdes av KB:s styrelse redan i slutet av 1980-talet och som
regeringen formulerat i sin instruktion för biblioteket. Jag skulle
vilja påstå att det är ytterst få centrala finlandssvenska publikationer
som saknas i KB:s samlingar. Vi har, som sagts ovan, ingen legal
möjlighet att kräva in litteratur som förläggs utomlands, även om den är
skriven på svenska. Det mesta köps, något kommer in som gåva eller byte.
Möjligen har det varit så, att det finlandssvenska förvärvet tidigare
saknat en genomtänkt idé, och att det numera är något mera begränsat,
men det håller i gengäld hög kvalité. Jag kan försäkra mina
finlandssvenska kolleger, att KB kommer att fortsätta att ha en hög
profil när det gäller förvärv av finlandssvensk litteratur. Jag bara
hoppas att man i Finland på samma sätt intresserar sig för och köper den
svenska litteraturen som publiceras i Sverige.
Tomas Lidman
Riksbibliotekarie

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager